Canfod trysor ger Wrecsam

Mae Crwner E.M. Gogledd Orllewin Cymru wedi cadarnhau bod celc o ddau arteffact aur y credir eu bod yn dyddio o tua 1000-800 CC, neu 3,000-2,800 o flynyddoedd yn ôl, yn drysor.

MWY

Gwobr antur fawr i Lowri

Mae un o gyflwynwyr mwyaf anturus S4C, Lowri Morgan, wedi ennill gwobr yn y Gwobrau Antur Genedlaethol am ei gwaith yn hyrwyddo antur yn y cyfryngau.

MWY

£100bn o gyllideb Trident yn anghywir ar seiliau moesol, cymdeithasol ac economaidd

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio y byddai gwario £100bn ar adnewyddu arfau niwclear Trident yn anghywir ar seiliau moesol, cymdeithasol ac economaidd.

MWY

Y Dreth Gyngor yng Nghymru yn is o lawer na'r Dreth Gyngor yn Lloegr

Mae'r Dreth Gyngor yng Nghymru yn parhau i fod yn is o lawer nag ydyw yn Lloegr yn ôl ffigurau newydd a gyhoeddwyd.

MWY

Mwy na 700 o bobl yn ymweld ag arddangosfa gyhoeddus Ffordd Osgoi Caernarfon i’r Bontnewydd

Daeth mwy na 700 o bobl i dair arddangosfa gyhoeddus a drefnwyd i gyflwyno gwybodaeth am Ffordd Osgoi Caernarfon i’r Bontnewydd, ar yr A487.

MWY

Ymgynghori ar adrefnu addysg yn ardal Y Bala

Mae Cyngor Gwynedd yn ymgynghori ar gynlluniau i adrefnu addysg yn nalgylch ardal Y Berwyn fyddai’n golygu sefydlu Campws Dysgu ar gyfer disgyblion 3- 19 oed yn nhref y Bala.

MWY

Argyfwng ar y gorwel o ran recriwtio meddygon teulu, yn ôl ffigyrau newydd

Dywedodd Plaid Cymru fod y ffigyrau diweddaraf yn datgelu fod chwarter y meddygon teulu yng Nghymru yn agosau at oedran ymddeol.

MWY

Newyddion

Gŵyl undydd newydd i Ferthyr Tudful

Bydd canol Merthyr Tudful yn ferw byw ddydd Sadwrn 9 Mai gyda chyfleoedd i weld a chlywed gŵyl amrywiol newydd sbon.

Darganfod stôr enfawr o dybaco yn Abertawe

Mae Safonau Masnach yn Abertawe wedi darganfod busnesau cynhyrchu tybaco ffug sylweddol sy'n gweithredu yn y ddinas.

Ailbenodi Huw Jones yn Gadeirydd Awdurdod S4C

Mae’r Ysgrifennydd Diwylliant, Sajid Javid wedi cyhoeddi ailbenodiad Huw Jones yn Gadeirydd Awdurdod S4C. Fe'i penodwyd yn wreiddiol ym mis Mehefin 2011 ac mae'r ailbenodiad hwn ar gyfer cyfnod pellach o 4 blynedd.

Hwb amserol ar gyfer sector allforio allweddol

Yr wythnos hon cyhoeddodd Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog dros Ffermio a Bwyd fuddsoddiad o dros £ 2.5 miliwn dros y ddwy flynedd nesaf i hybu marchnad allforio gynyddol y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Ymgyrch yn erbyn newyddiadurwyr

Un o ddulliau mwyaf llwyddiannus yr Heddlu o ddal drwgweithredwyr yw trwy dalu am wybodaeth. Gwneir y taliadau hyn yn gyfrin i hysbyswyr cudd, hynny y...

Hamdden

Sengl gyntaf Henebion allan

Mae sengl gyntaf y grŵp o Fachynlleth, Henebion, ‘Mwg Bore Drwg’ wedi ryddhau ddoe fel y diweddaraf o ganeuon Clwb Senglau’r Selar.

Chwaraeon

Tu hwnt i Ewrop

Oes, mae `na bosibilrwydd go iawn o weld timoedd pum gwlad Ynysoedd Prydain yn cyrraedd rowndiau terfynol cystadleuaeth Ewro 2016, ond, yn rhyfeddol, mae Cymru yn gorfod teithio tu hwnt i ffiniau’r Cyfandir i wynebu ceffylau blaen Grŵp B, sef Israel, yn Tel Aviv amser te yfory.

Galeri Lluniau

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref