Parchu’r tawelwch trwchus oedd fy mraint

YR oedd mynd am y Gorllewin yng nghwmni Gerallt Lloyd Owen bob amser yn brofiad. Ar ddechrau’r siwrnai, a finnau’n ein gyrru ni’n dau o sgwâr Llandwrog am rhyw dalwrn neu’i gilydd yn y deheubarth, fe fyddai’n hawdd anghofio bod un o feirdd mwyaf yr ugeinfed ganrif yn y car, mor fychan oedd o gorffolaeth yn y sedd wrth fy ymyl. Taweled hefyd oedd y gwagle rhyngom ac a’r ffordd o’n blaenau. 

MWY

Galw am dreblu arian Cymraeg i Oedolion

MAE angen treblu’r arian sy’n cael ei roi i Gymraeg i Oedolion.  Dyna honiad Dyfodol i’r Iaith yn sgil y cyhoeddiad y bydd cyllid Cymraeg i Oedolion yn cael ei dorri gan 7%.

MWY

'Mae’n rhaid i ni weithio a gweithredu fel un sector cyhoeddus'

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyflwyno ymateb ei lywodraeth i adroddiad nodedig ar wasanaethau cyhoeddus drwy ddweud bod ei raglen ddiwygio uchelgeisiol yn mynd ymhell y tu hwnt i uno awdurdodau lleol.

MWY

Cyflwyno deiseb 700 o enwau i fanc yr HSBC

Yn dilyn y cyhoeddiad dirybudd bod HSBC wedi gwneud y penderfyniad i gau ei changen ym Mhenygroes, mae’r Cynghorydd Plaid Cymru lleol ac Arweinydd Gwynedd Dyfed Edwards wedi gweithio gyda'r gymuned a busnesau lleol i gyflwyno deiseb yn gwrthwynebu'r cau.

MWY

Cynllun gwerth £5 miliwn i wella canol trefi Cymru

Mae Carl Sargeant, y Gweinidog Tai ac Adfywio, wedi cyhoeddi y bydd £5 miliwn arall ar gael i wella canol trefi Cymru.

MWY

Newyddion

Rhaid i bensiwn newydd Aelodau'r Cynulliad fod yn 'gadarn, yn deg ac yn addas ar gyfer y tymor hir'

MAE Bwrdd Taliadau Annibynnol Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi cynigion ymgynghori i ostwng yr hyn y bydd trethdalwyr yn ei gyfrannu at bensiynau Aelodau'r Cynulliad ar ôl etholiad nesaf y Cynulliad Cenedlaethol yn 2016.

Gobeithio troi Tafwyl yn Ŵyl Benwythnos yng Nghastell Caerdydd

Wrth i Tafwyl lansio'r penwythnos yma (dydd Sadwrn Gorffennaf 12) mae'r trefnwyr yn gobeithio y bydd llwyddiant yr ŵyl flynyddol yn eu caniatáu i'w hymestyn dros benwythnos y flwyddyn nesaf.

Amddiffynfeydd llifogydd newydd yn lleihau bygythiad i Ddôl-y-bont

Mae gan breswylwyr Dôl-y-bont yng Ngheredigion well diogelwch rhag llifogydd yn awr, diolch i gynllun amddiffyn rhag llifogydd newydd sydd o fudd i yn agos i 20 annedd.

Horizon a Grŵp Llandrillo Menai yn llofnodi cytundeb i baratoi gweithlu’r dyfodol

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Grŵp Llandrillo Menai i gefnogi darparu rhaglenni hyfforddiant a sgiliau ar draws Ynys Môn a Gogledd Cymru yn y dyfodol, ac hefyd wedi cyhoeddi cyllideb pellach o £90,000 ar gyfer y cynllun prentisiaeth llwyddianus, Cwmni Prentis Menai.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Ydi pedoffilia yn is ar raddfa drwgweithredu na hacio?

Cwestiwn. Beth yw’r gwahaniaeth rhwng y sgandalau canlynol? Hillsborough, hacio ffôns, Yewtree (ymchwiliad i bedoffilia gan selebs) a honiadau o bedoffilia ymhlith gwleidyddion?

Hamdden

Ffilmio Under Milk Wood a Dan Y Wenallt yn Dechrau

Mae S4C, Goldfinch Pictures a Ffatti Films yn falch o gyhoeddi d wedi dechrau ar y gwaith o gynhyrchu fersiwn ffilm newydd o waith eiconig Dylan Thomas, Under Milk Wood, neu Dan y Wenallt yn Gymraeg.

Chwaraeon

Dycnwch a dagrau ar y ffordd i Glasgow

Gyda Gemau’r Gymanwlad yn dechrau’n fuan, bydd S4C yn darlledu dwy raglen nos Iau, 17 a nos Wener, 18 Gorffennaf yn canolbwyntio ar baratoadau rhai o aelodau t?m Cymru.

Galeri Lluniau

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref