Cynllun newydd i wella gwasanaethau orthopedig yng Nghymru

Bydd pobl sy'n ysmygu neu dros bwysau yn cael cymorth i ymuno â rhaglen i golli pwysau neu roi'r gorau i ysmygu cyn cael rhai llawdriniaethau cyffredin fel rhan o gynllun newydd i wella gwasanaethau orthopedig.

MWY

Angen gweithredu llawer mwy i wneud ein cartrefi’n fwy ynni effeithlon

Mae Llywodraeth Cymru mewn perygl o beidio â chyrraedd targedau allweddol ar y newid yn yr hinsawdd oni fydd yn cynyddu’r mesurau effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi yng Nghymru yn ystod y pum mlynedd nesaf, yn ôl sefydliad cadwraethol blaenllaw.

MWY

Ni ddylai’r Mesur Undebau Llafur adweithiol fod mewn grym yng Nghymru

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC wedi dweud na ddylai Mesur Undebau Llafur adweithiol Llywodraeth y DG fod mewn grym yng Nghymru.

MWY

Gostyngiad mewn galwadau 999 i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Gwelodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ostyngiad o 37% yn y digwyddiadau a fynychwyd ganddo yn ystod y ddeng mlynedd diwethaf.

MWY

Galwad i gael adnabod ein hunain fel Cymry

Mae Cynghorydd Plaid Cymru o Fangor yn galw am newid yn y gyfraith er mwyn galluogi pobl yng Nghymru i nodi yn glir eu hunaniaeth genedlaethol Gymreig ar ffurflenni swyddogol, dogfennau a bas-data.

MWY

Mwy o blant yn cael eu mabwysiadu yng Nghymru, a llai mewn gofal

Yn ôl ystadegau newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw, mae mwy o blant yn cael eu mabwysiadu yng Nghymru ac mae llai ohonynt o dan ofal awdurdodau lleol.

MWY

Nifer y plant sy’n cael y brechlyn MMR yn uwch nag erioed

Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd heddiw mae nifer y plant sy'n cael y brechlyn MMR (yn erbyn y frech goch, clwy'r pennau a rwbela) wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed yng Nghymru.

MWY

Gŵyl BBC Radio Cymru i ddathlu trysor T Llew Jones

Bydd BBC Radio Cymru yn dathlu bywyd a chyfraniad y nofelydd a’r bardd T Llew Jones gyda gŵyl arloesol o gwmpas canmlwyddiant ei eni ar Hydref 11 eleni.

MWY

Newyddion

"Peidiwch â cheisio ei drwsio" - Ple i Weinidog ar ddysgu'r Gymraeg

Bydd ymdrech munud olaf gan ymgyrchwyr iaith, mewn cyfarfod heddiw, (dydd Mercher, 7fed Hydref) i ddwyn perswâd ar y Gweinidog Addysg i ddechrau o'r newydd gyda dysgu'r Gymraeg mewn ysgolion, yn hytrach na cheisio gwella'r system o ddysgu'r Gymraeg fel ail iaith.

Mwy o S4C ar gael yn rhyngwladol

Mae S4C wedi cyhoeddi newyddion da ar gyfer Cymry tramor, gan y bydd mwy o raglenni S4C nag erioed o'r blaen ar gael i wylwyr ar wasgar wrth i'r sianel ehangu ei gwasanaeth rhyngwladol.

Cynllun ar gyfer pwyntiau gwefru ceir trydan

Mae Cyngor Abertawe wedi cofrestru diddordeb gyda'r Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel i dderbyn y rownd nesaf o arian i helpu i dalu am gostau goso...

Cyhoeddi lleoliad Cân i Gymru 2016 wrth i’r dyddiad cau agosáu

Bydd cystadleuaeth Cân i Gymru'r flwyddyn nesaf yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd ar 5 Mawrth, mae S4C wedi cyhoeddi.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Jeremy Corbyn - Roedd ei fam-gu yn wyres i Hitler a’i dad yn cicio cathod!

RWYF am ofyn i chi bedwar cwestiwn, gan eich gwahodd i gynnig eich atebion. Dyma nhw:

Hamdden

Fformat newydd, beirniaid newydd – Fferm Ffactor ar ei newydd wedd

Bydd tri beirniad newydd yn ymuno â thîm Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr eleni, wrth i'r gystadleuaeth amaeth boblogaidd ddychwelyd i S4C nos Fercher, 14 Hydref.

Chwaraeon

Holl gyffro Cwpan Rygbi'r Byd 2015 yn Gymraeg ar S4C

Fe fydd S4C yn darlledu cyffro a drama Cwpan Rygbi'r Byd 2015, gan gynnig gwasanaeth swmpus o gemau byw, uchafbwyntiau a rhaglenni trafod a dadansoddi.

Galeri Lluniau

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref