http://www.y-cymro.comY Cymro Cymeradwyo bron &pound;14 miliwn i wella adran Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Gwynedd <p>Mae&rsquo;r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cymeradwyo &pound;13.89 miliwn ar gyfer gwella gwasanaethau gofal brys yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.</p> <p>Bydd y cyllid sylweddol hwn yn talu am wella&rsquo;r seilwaith yn Ysbyty Gwynedd, er mwyn ei wneud yn haws i&rsquo;r ysbyty ymdopi pan fydd y galw&rsquo;n cynyddu&rsquo;n sylweddol o bryd i&rsquo;w gilydd.</p> <p>Bydd hefyd yn gwella&rsquo;r amgylchedd i&rsquo;r cleifion, y staff a&rsquo;r ymwelwyr fel ei gilydd.<br /> Bydd y cyllid hwn ar gyfer y cyfnod 2017-18 a 2019-20, a disgwylir i&rsquo;r gwaith ddechrau ym mis Mawrth 2017.</p> <p>Bydd y buddsoddiad yn darparu&rsquo;r canlynol:</p> <ul> <li>Un pwynt mynediad ar gyfer yr adran</li> <li>Tair ystafell brysbennu;</li> <li>Ardal dadebru gyda phedair cilfan, a chilfan ynysu ar wah&acirc;n sydd &acirc; mynediad allanol;</li> <li>Wyth ciwbicl a dwy ystafell driniaeth;</li> <li>Wyth cadair ar gyfer m&acirc;n anafiadau</li> <li>Uned asesu gan gynnwys ystafell aros ar gyfer perthnasau;</li> <li>Cyfleusterau pediatreg, gan gynnwys tair ystafell asesu ac ystafelloedd aros penodol ar eu cyfer</li> </ul> <p>Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething: &ldquo;Dw i&rsquo;n hynod o falch ein bod wedi gallu cyhoeddi&rsquo;r cyllid cyfalaf hwn ar gyfer Ysbyty Gwynedd. Bydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn i&rsquo;r cleifion sy&rsquo;n defnyddio&rsquo;r gwasanaethau gofal brys yn y Gogledd-orllewin.</p> <p>&ldquo;Yr hyn sy&rsquo;n gyffrous am y datblygiad newydd yw&rsquo;r bwriad i greu un pwynt mynediad ar gyfer gofal meddygol, lle bydd cleifion y mae angen gofal brys arnyn nhw yn dod i mewn i&rsquo;r gwasanaeth drwy un drws er mwyn iddyn nhw gael y gofal mwyaf priodol yn seiliedig ar eu hanghenion clinigol.</p> <p>&quot;Bydd hynny&rsquo;n caniat&aacute;u iddyn nhw gael eu trin a&rsquo;u rhyddhau neu eu hatgyfeirio at wasanaethau arbenigol eraill yn yr ysbyty, neu leoliad cymunedol, cyn gynted &acirc; phosibl.</p> <p>&ldquo;Unwaith yn rhagor dyma Lywodraeth Cymru yn buddsoddi yn nyfodol ein GIG yng Nghymru.&rdquo;</p> <p>Dywedodd Gary Doherty, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: &ldquo;Rydyn ni wrth ein boddau bod Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo&rsquo;r &pound;13.89m y mae ei angen i wella&rsquo;r Adran Frys yn Ysbyty Gwynedd.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;r adran yn rhy fach ar hyn o bryd, ac nid yw&rsquo;n hollol addas ar gyfer bodloni gofynion ymarfer clinigol modern.</p> <p>&quot;Bydd y prosiect y pwysig hwn yn darparu safle hollol fodern ar gyfer y 52,000 o gleifion sy&rsquo;n defnyddio&rsquo;r gwasanaeth bob blwyddyn, a bydd yn ein helpu i weddnewid ein gwasanaethau gofal meddygol a gofal brys.</p> <p>&ldquo;Bydd ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sicrhau bod hyn yn digwydd yn yr ardal hon yn rhoi hwb i&rsquo;n staff ymroddedig sy&rsquo;n gweithio mor galed, a bydd yn ein helpu i recriwtio staff newydd.&quot;</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5064/ 2017-02-27T00:00:00-00:00 Chwifio’r faner dros Gymru i ddathlu Dydd G&#373;yl Dewi <p>Yn y cyfnod cyn Dydd G&#373;yl Dewi, bydd Gweinidogion Cymru yn cyflwyno Cymru i&rsquo;r byd ac yn dangos yr hyn sydd gan y wlad i&rsquo;w gynnig.</p> <p>Y bore &rsquo;ma, yn Llundain, mae&rsquo;r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn lansio wythnos &lsquo;Cymru yn Llundain&rsquo;.</p> <p>Bydd yn traddodi araith, ym mhencadlys Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig yn Parliament Square, i hyrwyddo Cymru fel lle allweddol i fuddsoddi ynddo.</p> <p>Bydd y Prif Weinidog hefyd yn cynnal derbyniad Dydd G&#373;yl Dewi yn Nh&#375; Lancaster i gwrdd &acirc; llysgenhadon a busnesau a leolir yn Llundain sydd &acirc; diddordeb yng Nghymru.</p> <p>Ddydd Mawrth, bydd y Prif Weinidog yn teithio i Washington ac Efrog Newydd i gyfarfod &acirc; chwmn&iuml;au sydd &acirc; diddordeb mewn buddsoddi yng Nghymru. Bydd hefyd yn trafod cysylltiadau masnach a busnes gyda chynrychiolwyr gwleidyddol.</p> <p>Yn ystod yr ymweliad ag Efrog Newydd, bydd y Prif Weinidog yn cynnal derbyniad i nodi lansiad ymgyrch dwristiaeth ryngwladol newydd gwerth &pound;5 miliwn.</p> <p>Bydd ymgyrch Blwyddyn Chwedlau 2017 yn dangos bod Cymru&rsquo;n wlad gyfoethog mewn hanes, adrodd straeon a chreadigrwydd.</p> <p>Yn y cyfamser, bydd Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, yn dathlu Dydd G&#373;yl Dewi ym Mrwsel, lle bydd yn cynnal y derbyniad gyda&rsquo;r hwyr blynyddol ym Mhreswylfa Prydain. &nbsp;</p> <p>Bydd Mark Drakeford hefyd yn cynnal cyfres o gyfarfodydd &acirc; chynrychiolwyr sefydliadau Ewropeaidd a Chynrychiolydd Parhaol y DU i&rsquo;r UE, Syr Tim Barrow, er mwyn trafod blaenoriaethau Cymru wrth i Brydain baratoi i adael yr UE.</p> <p>Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, yn teithio i&rsquo;r Emiraethau Arabaidd Unedig yr wythnos hon i hyrwyddo diwydiant bwyd a diod llewyrchus Cymru.</p> <p>Yn ystod ei hymweliad, bydd Lesley Griffiths yn ymuno &acirc; phump ar hugain o gynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru yn Gulfood, sef digwyddiad masnach bwyd mwyaf y byd,&nbsp; i glywed am gynlluniau ar gyfer y World Expo nesaf a gynhelir yn Nubai yn 2020.</p> <p>Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru: &ldquo;Mae Dydd G&#373;yl Dewi 2017 yn nodi newid sylweddol o ran ein huchelgais i hyrwyddo Cymru i&rsquo;r byd yn fwy nag erioed.</p> <p>&ldquo;Yn ystod y cyfnod hwn o newid mawr, mae angen inni weithio hyd yn oed yn fwy caled i godi proffil a pherfformiad rhyngwladol Cymru.</p> <p>Yn y blynyddoedd diwethaf rydyn ni wedi gweld y lefel uchaf erioed o fewnfuddsoddiad i Gymru; y nifer uchaf erioed o dwristiaid - gan gynnwys cynnydd o 12% yn ystod y deuddeg mis diwethaf&nbsp; - ac mae ein nwyddau bellach yn cael eu hallforio ar draws y byd. Felly, rydyn ni&rsquo;n barod am yr her.</p> <p>&ldquo;Yr wythnos hon bydd y Cabinet a minnau&rsquo;n dathlu diwrnod ein nawddsant drwy hyrwyddo Cymru o gwmpas y byd a dathlu popeth sydd gennym i&rsquo;w gynnig.</p> <p>&quot;Byddwn yn defnyddio pob cyfle i arddangos ein diwylliant, ein hanes a&rsquo;n hiaith unigryw, a dangos bod Cymru yn wlad wych i ymweld &acirc; hi ac i wneud busnes ynddi hi.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5065/ 2017-02-27T00:00:00-00:00 Golau gwyrdd i fodel llwyddiannus y goleuadau glas <p>Mae&#39;r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cymeradwyo bod y model newydd ar gyfer gwasanaethau ambiwlans brys yn cael ei roi ar waith yn ddi-oed, yn sgil ei dreialu&rsquo;n llwyddiannus.</p> <p>Daw&rsquo;r penderfyniad ar &ocirc;l i werthusiad annibynnol, a gomisiynwyd gan y Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys, roi darlun cadarnhaol o&rsquo;r model.</p> <p>Mae&rsquo;r model ymateb clinigol hwn, a gyhoeddwyd yn haf 2015, yn symud i ffwrdd oddi wrth dargedau hanesyddol sy&rsquo;n seiliedig ar amser mewn perthynas &acirc; phob galwad heblaw am y rhai lle mae bywyd yn y fantol, sef y galwadau &lsquo;coch&rsquo;.</p> <p>Mae&rsquo;n canolbwyntio fwy ar y canlyniadau i&rsquo;r cleifion, gan flaenoriaethu&rsquo;r rheini sydd &acirc;&rsquo;r angen mwyaf am ymateb brys.</p> <p>Y targed yw ymateb i 65% o&rsquo;r galwadau coch mwyaf brys o fewn wyth munud. Mae&rsquo;r targed hwn o 65% wedi cael ei gyflawni bob mis ers i&rsquo;r peilot gychwyn ym mis Hydref 2015. Mae perfformiad wedi parhau i wella, ac ym mhob un o&rsquo;r naw mis diwethaf, mae dros 75% o alwadau coch wedi cael ymateb brys o fewn wyth munud.</p> <p>Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething: &ldquo;Ers rhoi peilot y model ymateb clinigol newydd ar waith, mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi gwella ei berfformiad yn sylweddol.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;r gwerthusiad annibynnol yn cadarnhau ein penderfyniad i gymryd y cam eofn o roi&rsquo;r model newydd ar waith&nbsp;yn sgil llwyddiant y peilot.</p> <p>&quot;Wrth gynnal y gwerthusiad, gwelwyd bod y gwasanaeth ambiwlans a phartneriaid allanol i gyd yn cydnabod yn glir mai&rsquo;r peth iawn a phriodol fyddai defnyddio&rsquo;r model newydd hwn, sy&rsquo;n newyddion gwych i ni.</p> <p>&ldquo;Dw i hefyd yn croesawu&rsquo;r ffaith bod yr adroddiad yn cadarnhau y bu gwelliant sylweddol mewn perfformiad o ran amser ymateb i&rsquo;r rheini sydd &acirc;&rsquo;r angen mwyaf am gymorth clinigol brys. Mae&rsquo;r ystadegau ambiwlans diweddaraf yn cadarnhau hynny, a llai na phum munud oedd yr amser ymateb arferol i alwadau lle mae bywyd yn y fantol ym mhob un o&rsquo;r chwe mis diwethaf.</p> <p>&ldquo;Hoffwn ddiolch i Wasanaeth Ambiwlans Cymru, y rheini sy&rsquo;n ymdrin &acirc;&rsquo;r galwadau, y clinigwyr, y gwirfoddolwyr a&rsquo;r aelodau eraill o staff am eu holl waith caled yn sicrhau llwyddiant y model.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;n dda gweld bod y peilot wedi ennyn diddordeb dros y byd, ac mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cael ei wahodd i roi cyngor i nifer o wasanaethau ambiwlans yn Lloegr ac yn yr Alban, yn ogystal ag ymhellach i ffwrdd yng Nghanada, Seland Newydd, Awstralia, yr Unol Daleithiau, a Chile. Ar hyn o bryd mae Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans yr Alban yn cynnal peilot cenedlaethol i dreialu model sy&rsquo;n debyg iawn i&rsquo;n model ni.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;n hanfodol ein bod yn bachu ar y cyfle hwn i barhau i arwain y ffordd yn rhyngwladol yn y maes pwysig hwn, er lles pobl Cymru.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5066/ 2017-02-27T00:00:00-00:00 Cyfle i 18 o bobl ifanc weithio gyda’r Urdd <p>Cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru yr wythnos hon eu bod yn chwilio am 18 o bobl ifanc i ymuno gyda hwy fel prentisiaid yn mis Medi.</p> <p>Gwnaed y cyhoeddiad yng nghwmni y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James yng Nghanolfan yr Urdd, Bae Caerdydd yn yr wythnos yn arwain at Wythnos Prentisiaeth Genedlaethol (6 &ndash; 10 Mawrth).</p> <p>Dros y dair blynedd diwethaf, mae&rsquo;r Urdd wedi cynnig cyflogaeth i 40 o bobl ifanc trwy eu cynllun prentisiaeth, gyda phump wedi aros am ail flwyddyn am y tro cyntaf yn 2016 i weithio tuag at NVQ Lefel 3.</p> <p>Mae&rsquo;r prentisiaethau sydd ar gael yn bennaf gyda&rsquo;r adran chwaraeon a&rsquo;r adran awyr agored, gyda chyfleoedd ledled Cymru.</p> <p>Mae Lauren Richards yn 19 oed ac wedi dechrau gweithio gyda&rsquo;r Urdd yn ardal Pen-y-bont yn mis Medi 2016,</p> <p>&nbsp;Llynedd roedd yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yn astudio tuag at ei Lefel A.</p> <p>Dywedodd:&nbsp;&ldquo;Roeddwn yn&nbsp; cael trafferth meddwl beth i wneud ar &ocirc;l fy Lefel A &ndash; mi wnes i gais i fynd i&rsquo;r Brifysgol i astudio chwaraeon ond gan fy mod i yn gweithio ers pan oeddwn i yn 16 oed, mi wnes i benderfynu yn y diwedd y byddai&rsquo;n well gen i fyd yn syth i fyd gwaith i ennill profiad bywyd a chyflog tra&rsquo;n dysgu.&rdquo;</p> <p>Roedd Lauren yn arfer gwirfoddoli yn lleol gyda&rsquo;r Urdd &ndash; yn arwain sesiynau dawns yn ystod dyddiau chwaraeon yr Urdd a gwneud sesiynau dawns achlysurol.</p> <p>Ers cychwyn ei phrentisiaeth, mae hi wedi sefydlu nifer o glybiau cymunedol ar draws y sir.</p> <p>Dywedodd:&nbsp;&ldquo;Dwi wir yn mwynhau gweithio gyda&rsquo;r Urdd.&nbsp;</p> <p>&quot;Y peth gorau yw fy mod yn cael cyfle i weithio gydag amrywiaeth o bobl &ndash; o wersi syml i blant bach 3 oed i sesiynau mwy dwys i ddisgyblion 12 &ndash; 16 oed yn fy nghyn ysgol, Ysgol Llangynwyd.</p> <p>&ldquo;Os nad oeddwn i&rsquo;n brentis gyda&rsquo;r Urdd, mae&rsquo;n debyg y byddwn yn y Brifysgol yn astudio rhyw fath o gwrs chwaraeon, yn llawn dyled!</p> <p>&quot;Rwy&rsquo;n gobeithio y caf aros gyda&rsquo;r Urdd y flwyddyn nesaf yn gweithio tuag at fy mhrentisiaeth Lefel 3.&rdquo;</p> <p>Dywedodd y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James: &ldquo;Mae prentisiaethau yn hanfodol ar gyfer cael economi lwyddiannus a Chymru gryfach ac wedi ei brofi yn lwybr cynaliadwy i gyflogaeth a ffyniant.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;r sgiliau mae&rsquo;r prentisiaid yn eu dysgu o fudd i&rsquo;r cyflogwr a&rsquo;r unigolyn ac rydym wedi ymrwymo i weithio gyda busnesau fel y gallwn ddarparu mwy o gyfleoedd i bobl ifanc dderbyn prentisiaeth.</p> <p>&ldquo;Yn gynharach yn y mis, fe wnes i gyhoeddi ein polisi prentisiaeth newydd fydd yn canolbwyntio mwy ar ddatblygu sgiliau o lefel uwch gan hybu mwy o gyfleoedd i unigolion dderbyn prentisiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg neu yn ddwyieithog felly mae&rsquo;n galonogol iawn fod yr Urdd yn gobeithio penodi 18 o bobl ifanc eto fel prentisiaid yn mis Medi 2017.&rdquo;</p> <p>Ychwanegodd Sioned Hughes, Prif Weithredwr yr Urdd:&nbsp;&ldquo;Ein prif nod yn yr Urdd yw rhoi cyfleoedd amhrisiadwy i blant a phobl ifanc trwy gyfrwng y Gymraeg, a thrwy gynnig y prentisiaethau yma, rydym yn rhoi cyfle i bobl ifanc weithio mewn diwydiant sydd o ddiddordeb iddynt, trwy gyfrwng y Gymraeg, tra&rsquo;n ennill cymwysterau a phrofiad bywyd.&rdquo;</p> <p>Os hoffech chi fwy o wybodaeth am Gynllun Prentisiaeth yr Urdd cysylltwch gyda Rhodri Jones ar rhodrijones@urdd.org / 02920 635 688.</p> <p><strong>Llun 1: &nbsp;Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, yn cyfarfod cyfarwyddwr chwaraeon yr Urdd, Gary Lewis, trysorydd yr Urdd, Rheon Tomos, prif weithredwr yr Urdd, Sioned Hughes a dwy brentis yr Urdd, Rhodd Alaw a Lauren Richards</strong></p> <p><strong>Llun 2:&nbsp;&nbsp;Lauren Richards yn un o&rsquo;i chlybiau ym Mhen-y-bont</strong></p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5069/ 2017-02-27T00:00:00-00:00 Esgob Bangor yn ymuno &acirc; galwadau i atal allgludiad Shiromini Satkunarajah <p>Mae Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy John, wedi ymuno &acirc; galwadau i atal allgludiad Shiromini Satkunarajah i Sri Lanka a&#39;i bod yn cael caniat&acirc;d i gwblhau ei chwrs gradd.</p> <p>Dywedodd Esgob Andy:&nbsp;&quot;Mae&#39;n warth bod myfyrwraig gydwybodol, 21 mlwydd oed, yn mynd i golli tair&nbsp;mlynedd o waith caled o achos tri mis.</p> <p>&quot;Os oes rhaid iddi ddychwelyd i Sri Lanka, meddyliwch faint yn fwy medrith gyflawni gyda gradd ardderchog mewn peirianneg, nid yn unig iddi hi a&#39;i theulu, ond fel model r&ocirc;l ar gyfer menywod ifanc eraill yn y wlad honno</p> <p>&quot;Fel hyn bydd ganddi ddim i ddangos am ei hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor.</p> <p>&quot;Rwyf dal heb fy narbwyllo bod allgludo yn drugarog, deg neu gyfiawn.</p> <p>&quot;Rwyf yn galw ar y Swyddfa Gartref i atal y broses er mwyn i&#39;r achos hwn gael ei&nbsp;archwilio yn fanwl.&quot;</p> <p>Arestiwyd Shiromini a&#39;i Mam ym Mangor yr wythnos ddiwethaf a chludwyd wedyn at Ganolfan Allgludio Mewnfudwyr Yarl&#39;s Wood.</p> <p>Maent i fod i gael eu cludo ar awyren yn &ocirc;l i Sri Lanka nos yfory (28.2.2017). Mae cyfreithwyr yn gweithio ar eu hachos, ond mae amser yn brin.</p> <p>Mae dros 26,000 o bobl wedi &#39;llofnodi&#39; deiseb Shiromini ar change.org</p> <p><a href="https://www.change.org/p/amber-rudd-mp-stop-shiromini-getting-deported-she-is-three-months-away-from-completing-a-degree">https://www.change.org/p/amber-rudd-mp-stop-shiromini-getting-deported-she-is-three-months-away-from-completing-a-degree</a></p> <p><strong>Llun:&nbsp;Shiromini Satkunarajah</strong></p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5070/ 2017-02-27T00:00:00-00:00 Prifysgol Aberystwyth &ndash; dim amod iaith i’r Canghellor nesaf <p>Mae Prifysgol Aberystwyth yn edrych i benodi Canghellor newydd o 2018 ymlaen &ndash; ond mae ymgyrchwyr yn anhapus na fydd rhaid i&rsquo;r ymgeisydd lwyddiannus fedru&rsquo;r Gymraeg.</p> <p>Mae&rsquo;r Canghellor presennol, Syr Emyr Jones-Parry, wedi bod yn ddiplomat i&rsquo;r DU cyn bod yn Llywydd ac wedyn yn Ganghellor i Brifysgol Aberystwyth yn 2008, ond mae ei ail dymor yn dod i ben yn 2018.</p> <p>Tra bu&rsquo;n Ganghellor, beirniadwyd Syr Emyr am ei safbwynt ar Neuadd Pantycelyn a materion eraill.</p> <p>Does dim gofynion sgiliau na chymwysterau yn y disgrifiad swydd dwy ddudalen, a ryddhawyd ar Ddydd Llun 20 Chwefror eleni gan ddilyn penderfyniad ar Ddydd Gwener 17 Chwefror eleni. Mae&rsquo;r dyddiad cau ar 3 Mawrth eleni.</p> <p>Dywedodd Hedydd Elias, aelod o&rsquo;r gr&#373;p Ffrindiau Pantycelyn: &ldquo;Gyda&#39;r holl materion Cymreig a myfyrwyr cyfrwng Cymraeg sydd yn y brifysgol, credaf ei fod yn hollol warthus nad oes gofyn i&#39;r canghellor nesaf fedru&#39;r Gymraeg, ac mae&rsquo;n syndod mawr nad yw&rsquo;r brifysgol wedi cynnwys hyn yn y swydd ddisgrifiad.</p> <p>&quot;Yn ogystal &acirc; medru siarad y Gymraeg, mae angen i&rsquo;r Canghellor nesaf fod yn barod i ddefnyddio&rsquo;r Gymraeg wrth ei g/waith bob dydd, a hefyd barchu&rsquo;r gymuned Gymraeg.</p> <p>&quot;Rydym yn gobeithio mai un o flaenoriaethau&rsquo;r Canghellor nesaf fydd cadw at yr addewid i ailagor Neuadd Pantycelyn erbyn mis Medi 2019.&rdquo;</p> <p>Dywedodd Manon Elin, aelod arall o&rsquo;r gr&#373;p: &ldquo;Mae hefyd gennym bryder am y diffyg ymgynghori ynghylch hyn. Mae hon yn swydd uchel iawn o fewn y Brifysgol, ond dyw&rsquo;r brifysgol ddim wedi ymgynghori gyda myfyrwyr o gwbl ar hyn.</p> <p>&quot;Dydy hyn ddim yn seiliau da iawn am arweinyddiaeth a fydd yn para am o leiaf pum mlynedd.&rdquo;</p> <p>Mae&rsquo;r anghydfod yn dilyn ymgyrchoedd i gael rhuglder yn y Gymraeg fel amod ar gyfer swydd yr Is-Ganghellor, ac yn yr achos hwnnw, gosododd y Brifysgol amod i ddysgu&rsquo;r iaith hyd at lefel D cyn ddechrau yn y swydd.</p> <p><strong>Ymateb y brifysgol</strong></p> <p>Dywedodd llefarydd ar ran Prifysgol Aberystwyth: &quot;Oherwydd natur a dyletswyddau&rsquo;r swydd, mae&rsquo;n gwbl naturiol bod y Brifysgol yn disgwyl y bydd y&nbsp;Canghellor nesaf yn medru&rsquo;r Gymraeg.</p> <p>&quot;Mae pedwar aelod o blith y panel dethol o chwech yn medru&rsquo;r Gymraeg, ac mae pob un o&rsquo;r chwech aelod yn gefnogol i&rsquo;r diwylliant a&rsquo;r iaith Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.</p> <p>&quot;Dyma&rsquo;r tro cyntaf i&rsquo;r Brifysgol benodi Canghellor ers ei sefydlu yn 1872 ac rydym yn gwahodd enwebiadau erbyn 3 Mawrth 2017.</p> <p>&quot;Yn wahanol i swydd Cadeirydd y Cyngor,&nbsp;bydd y Canghellor yn canolbwyntio&rsquo;n bennaf ar ddyletswyddau llysgenhadol a seremon&iuml;ol gan gynnwys graddio.&quot;</p> <p><strong>Llun: Y Canghellor presennol, Syr Emyr Jones-Parry</strong></p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5057/ 2017-02-24T00:00:00-00:00 Gwnewch rhywbeth difyr gyda llyfr i ddathlu pen-blwydd Diwrnod y Llyfr yn 20 oed <p>Mae 2017 yn nodi ugain mlynedd o ddathliadau Diwrnod y Llyfr yn y Deyrnas Unedig, ac eleni fe&rsquo;i cynhelir ar ddydd Iau, 2 Mawrth.</p> <p>Bydd amryw o ddathliadau a digwyddiadau ledled Cymru ar y dyddiad hwnnw yn nodi&rsquo;r achlysur pwysig &ndash; y dathliad blynyddol mwyaf o lyfrau a darllen yn y Deyrnas Gyfunol ac Iwerddon.</p> <p>Dengys ymchwil fod darllen er mwyn pleser a mwynhad yn cael mwy o ddylanwad ar lwyddiant addysgol plant na statws cymdeithasol?economaidd eu teulu (OECD, 2002), felly mae annog pobl i gael blas ar lyfrau ac i ddathlu&rsquo;r mwynhad sydd ynghlwm &acirc; darllen yn bwysicach nag erioed.</p> <p>Dathlu Straeon. Caru Darllen &ndash; dyna yw prif neges Diwrnod y Llyfr.</p> <p>Meddai Helgard Krause, Prif Weithredwr newydd Cyngor Llyfrau Cymru: &quot;Rydym yn falch o gefnogi Diwrnod y Llyfr yng Nghymru ac yn teimlo ei fod yn ddigwyddiad pwysig sydd yn cael ei ddathlu mewn ysgolion, llyfrgelloedd, siopau llyfrau ac ar y cyfryngau.</p> <p>&quot;Mae&rsquo;n gyfle arbennig i bwysleisio&rsquo;r dewis gwych o ddeunydd darllen sydd yn cael ei gyhoeddi yng Nghymru a thu hwnt.&quot;</p> <p>Ychwanegodd Angharad Sinclair, Rheolwr Cynlluniau Hyrwyddo Darllen y Cyngor, ei fod yn ddiwrnod delfrydol i gael seibiant yng nghwmni&rsquo;ch hoff lyfr ac i ymuno &acirc; dathliad lleol: &quot;Mae&rsquo;n anodd credu bod Diwrnod y Llyfr yn ugain oed eleni.</p> <p>&quot;Am esgus gwych i fwrw golwg yn &ocirc;l dros y cyfoeth o lyfrau a straeon sydd wedi eu cyhoeddi a&rsquo;u mwynhau yn ystod y cyfnod hwn! Wrth ddathlu a rhannu straeon gallwn ysbrydoli ac annog eraill i wneud yr un peth.&quot;</p> <p>Eleni, bydd Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Gelfyddydau Memo yn y Barri, yng nghwmni tua 700 o blant rhwng 8 a 13 mlwydd oed. Bydd y sioe yn cynnwys chwech o awduron a darlunwyr blaenllaw, sef Steven Butler, Abi Elphinstone, Jim Smith, Cathy Cassidy, Martin Brown ac Eloise Williams.</p> <p>Yn ogystal &acirc; chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae ymgyrch Diwrnod y Llyfr yng Nghymru hefyd yn derbyn nawdd gan y llyfrwerthwyr Waterstones. Bydd gan y cwmni siop lyfrau dros dro yn y Memo lle y cynhelir sesiwn arwyddo gyda&rsquo;r awduron.</p> <p>&quot;Mae Waterstones yn falch o gefnogi&rsquo;r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru ar Ddiwrnod y Llyfr, ar y cyd &acirc; Chyngor Llyfrau Cymru. Mae&rsquo;r Cyngor yn chwarae rhan hanfodol yn y sector lenyddol, ac mae ein partneriaeth barhaus ar Ddiwrnod y Llyfr yn brawf o hynny,&quot; meddai Steve Gane ar ran Waterstones.</p> <p>I&rsquo;r rheiny fydd yn ymuno &acirc;&rsquo;r dathliadau ar?lein, bydd y sialens boblogaidd #hunlyfr yn cael ei chynnal eto eleni ac yn cael ei hyrwyddo ar Ddiwrnod y Llyfr, a chynigir gwobrau am y lluniau gorau. Mae yna hefyd gwis ar gael i&rsquo;w lawrlwytho, sydd yn seiliedig ar lyfrau a gyhoeddwyd yn yr ugain mlynedd diwethaf. Am fwy o wybodaeth a syniadau ewch i http://readingwales.org.uk/cy/diwrnod?y?llyfr/</p> <p>&quot;Ein bwriad yn syml,&quot; meddai Angharad, &quot;yw annog plant, disgyblion ysgol, rhieni a phobl ledled Cymru i dynnu hunlun yn eu dangos yn darllen neu&rsquo;n dal llyfr, ac i lwytho&rsquo;r llun ar Twitter, Facebook neu Instagram gan ddefnyddio&rsquo;r hashnodau #hunlyfr #diwrnodyllyfr20. Wrth greu casgliad helaeth o hunluniau #hunlyfr, gallwn ddangos i&rsquo;r byd bod Cymry o bob oed am ddathlu darllen, a&rsquo;u bod wrth eu bodd &acirc; llyfrau o bob math.&quot;</p> <p>Eleni, bydd cynulleidfa darlith flynyddol Diwrnod y Llyfr yn treulio noson ddifyr tu hwnt yng nghwmni ysbrydoledig Peter Florence, cyfarwyddwr G&#373;yl y Gelli. Testun ei sgwrs fydd &lsquo;Dychmygwch y Byd: Hanes am lyfrau a gwyliau&rsquo;. Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch o gydnabod cyfraniad ariannol hael Mererid ac Angharad Puw Davies tuag at y ddarlith, a hynny er cof am eu rhieni, Roger a Catrin Puw Davies, a gyfrannodd gymaint i&rsquo;r byd llyfrau yng Nghymru.</p> <p>Cynhelir y ddarlith yn y Pierhead, Bae Caerdydd, nos Iau, 2 Mawrth. Darperir lluniaeth ysgafn am 6.00 pm a bydd y ddarlith yn dechrau am 6.30 pm. Darlith i wahoddedigion yn unig yw hon, wedi ei noddi gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, fydd yn ei mynychu. Cysylltwch &acirc; Menai Williams (menai.williams@llyfrau.cymru 01970 624151) am wybodaeth bellach.</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5058/ 2017-02-24T00:00:00-00:00 Ymestyn cyllid y Gwasanaeth Di-waith tan 2020 <p>Mae&#39;r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans wedi cyhoeddi y bydd cyllid ar gyfer rhaglen y Gwasanaeth Di-waith yn cael ei ymestyn hyd at fis Awst 2020.</p> <p>Mae&#39;r Gwasanaeth Di-waith, a lansiwyd ym mis Medi 2016, yn helpu pobl sy&#39;n gwella o broblemau camddefnyddio sylweddau a/neu iechyd meddwl drwy gynnig cyngor cyflogaeth a chefnogaeth gan bobl sydd wedi bod mewn sefyllfa debyg yn y gorffennol.</p> <p>Mae&#39;r cynllun yn cefnogi pobl rhwng 16-24 oed sy&#39;n gwella o&#39;r problemau hyn ac sydd ddim mewn addysg, gwaith na hyfforddiant.</p> <p>Mae hefyd yn helpu pobl sy&#39;n 25 oed neu&#39;n h&#375;n sy&#39;n yr un sefyllfa ac yn ddi-waith ers cyfnod hir.</p> <p>Caiff y rhaglen ei hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, Llywodraeth Cymru a&#39;r Byrddau Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau yng Nghymru.</p> <p>Mae&#39;n cael ei chynnal ledled Cymru, ac ar ben helpu pobl i wella a datblygu sgiliau bywyd a chyflogadwyedd, mae hefyd yn cynnig cymorth pontio o hyd at dri mis i&#39;r rhai sy&#39;n cael gwaith ar &ocirc;l cymryd rhan yn y rhaglen.</p> <p>Bydd ymestyn y cyllid yn sicrhau bod y ddau gr&#373;p yn parhau i gael cymorth hyd at 2020.&nbsp;</p> <p>Bwriedir rhoi cyfanswm o &pound;17.3m tuag at y rhaglen, sy&#39;n cynnwys &pound;11.5m gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.</p> <p>Dywedodd Rebecca Evans: &quot;Mae&#39;n bleser cyhoeddi&#39;r estyniad hwn i&#39;r cyllid ar gyfer y rhaglen hon sydd &acirc;&#39;r nod o gefnogi hyd at 14,000 o bobl i oresgyn y rhwystrau sy&#39;n eu hatal rhag cael gwaith ac aros mewn swydd.</p> <p>&quot;Bydd yn rhoi cyfleoedd newydd ac yn gwella canlyniadau unigolion sy&#39;n ddi-waith, yn aml y rheini sydd bellaf o fod yn rhan o&rsquo;r farchnad waith, fel eu bod yn gallu cael y cymorth y maen nhw ei angen i ddatblygu eu sgiliau a chael swydd.&quot;</p> <p>Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford: &quot;Mae bod mewn swydd yn gallu helpu pobl sy&#39;n gwella o broblemau camddefnyddio sylweddau neu iechyd meddwl.</p> <p>&quot;Drwy gael gwared ar y rhwystrau i gyflogaeth, mae&#39;r prosiect hwn yn cefnogi miloedd o unigolion ledled Cymru i ymuno &acirc;&#39;r farchnad waith ac i aros yn rhan ohoni.</p> <p>&quot;Rwy&#39;n falch bod arian gan yr Undeb Ewropeaidd wedi ein galluogi i ymestyn y rhaglen hon. Mae&rsquo;n golygu y bydd llawer mwy o bobl yn gallu elwa ar ddyfodol iach.&quot;</p> <p><strong>Llun: Rebecca Evans</strong></p> <p>&nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5060/ 2017-02-24T00:00:00-00:00 Myfyriwr dosbarth cyntaf ym Mangor yn wynebu alltudiaeth wythnosau cyn ei arholiadau <p>Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams wedi beirniadu&rsquo;r Swyddfa Gartref am ddangos difaterwch creulon i dynged un o&rsquo;i etholwyr sy&rsquo;n wynebu cael ei halltudio i Sri Lanka, tri mis cyn cwblhau ei gradd mewn Peirianneg Trydanol ym Mhrifysgol Bangor, lle mae disgwyl iddi gael gradd dosbarth cyntaf. &nbsp;</p> <p>Mae&rsquo;r Swyddfa Gartref wedi gwrthod cais am loches gan Shiromini Satgunaraja a&rsquo;i mam a wnaeth ffoi Sri Lanka yn 2009&nbsp; pan oedd ei theulu yn cael eu heffeithio gan y rhyfel cartref yn y wlad.</p> <p>Deuddeg oed oedd hi ar y pryd.</p> <p>Ers&nbsp; cyrraedd y DU, mae Shiromini wedi gorfod delio &acirc; marwolaeth ei thad ynghyd &acirc; gofalu am ei mam sy&rsquo;n s&acirc;l; i gyd tra&#39;n astudio tuag at ei gradd ym Mangor.</p> <p>Er gwaethaf sefydlu cysylltiadau cymdeithasol cryf &acirc;&#39;r DU a gyda bwriad o ddilyn gyrfa mewn peirianneg, mae Shiromini yn wynebu alltudiaeth yr wythnos nesaf (Dydd Mawrth 28 Chwefror) ac yn cael ei chadw ar hyn o bryd yng Nghanolfan Gadw Yarlswood yn Swydd Bedford.</p> <p>Dywedodd Hywel Williams AS: &ldquo;Mae Sri Lanka yn parhau i fod yn le peryglus iawn a tydi Shiromini heb gael unrhyw gysylltiad gwirioneddol gyda&#39;r wlad ers iddi fod yn blentyn.</p> <p>&ldquo;Mae ei halltudiaeth ar fin digwydd; nid yn unig yw hyn yn anghyfiawn ac yn annheg, ond bydd yn amddifadu Cymru ac yn wir economi&#39;r DU o&rsquo;r cyfraniad y bydd yn ei wneud yn ei maes.</p> <p>&ldquo;Byddai&rsquo;n gaffaeliad i&#39;r wlad hon ar adeg pan efallai y byddwn yn wynebu prinder difrifol o arbenigwyr medrus ac addysgedig.</p> <p>&ldquo;Gyda dim ond tri mis ar &ocirc;l ar ei chwrs academaidd, mae&#39;n ymddangos yn gam gwag iawn i gwtogi ei hastudiaeth ym Mangor, dadwreiddio ei theulu a disgwyl iddi barhau fel yr arfer yn &ocirc;l yn Sri Lanka lle, fel y deallaf, nid oes unrhyw gwrs tebyg a fyddai&rsquo;n galluogi iddi raddio.</p> <p>&ldquo;Nid yw hyn yn gwneud unrhyw synnwyr dyngarol a dim synnwyr o gwbl o ran anghenion busnes ein gwlad.&rdquo;</p> <p>Ychwanegodd Pennaeth Peirianeg Trydanol Prifysgol Bangor, Iestyn Pierce: &ldquo;Mae ffigurau Shiromini Satgunaraja ymhlith y rhai gorau o fyfyrwyr yr Ysgol Beirianneg Electronig, ar &ocirc;l sicrhau graddau uchel iawn yn ei arholiadau mis Ionawr.</p> <p>&ldquo;Dros y blynyddoedd yr rwyf wedi adnabod Shiromini mae wedi profi i fod yn eithriadol o alluog a diwyd, ac wedi gwneud cyfraniadau gwerthfawr i&#39;r Ysgol a&#39;r Brifysgol, gan gynnwys cadeirio cangen leol o Sefydliad y Peirianwyr Trydanol ac Electroneg.</p> <p>&ldquo;Mae hi wedi ei chofrestru ar gwrs gradd MEng pedair blynedd, gyda dim ond ychydig wythnosau yn weddill ar ei thrydedd flwyddyn o astudio, a gyda&#39;r opsiwn o raddio yr haf hwn gyda gradd BEng.</p> <p>&quot;Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd yn cyflawni anrhydedd dosbarth cyntaf.</p> <p>&quot;Os caniateir iddi raddio byddai Shiromini yn sicr o fod yn aelod gwerthfawr o&#39;r gweithlu mewn pwnc sydd &acirc; phrinder graddedigion ledled y byd.</p> <p>&quot;Yn ddi-os, os caniateir i barhau &acirc;&#39;i hastudiaethau, gall hi gyfrannu at gymdeithas mewn meysydd fel ynni carbon-isel, cyfathrebu a thechnolegau amgylcheddol.&quot;</p> <p><strong>Llun:&nbsp;Shiromini Satgunaraja</strong></p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5062/ 2017-02-24T00:00:00-00:00 Arian yr UE yn helpu i ymestyn rhaglen &ocirc;l-radd mewn gwasanaethau ariannol yng Nghymru <p>Mae rhaglen &ocirc;l-radd sy&#39;n helpu i ddatblygu a chadw gweithwyr ac arweinwyr y dyfodol yn y sector gwasanaethau ariannol yng Nghymru yn cael ei hymestyn am ddwy flynedd arall o ganlyniad i hwb ariannol o &pound;1miliwn gan yr UE.</p> <p>Bydd y cyllid yn ymestyn Rhaglen Graddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru hyd at 2019 gan gefnogi&rsquo;r gwaith o ddatblygu gyrfaoedd ar y cyd &acirc; rhai o brif gwmn&iuml;au gwasanaethau ariannol Cymru fel Admiral, Atradius, GM Financial a Principality.</p> <p>Mae&#39;r rhaglen yn cynnig lleoliadau gwaith i raddedigion ym meysydd tanysgrifennu, rheoli buddsoddiadau, datblygu cynnyrch a chyfrifo, tra hefyd yn cwblhau gradd Meistr mewn Rheolaeth Gwasanaethau Ariannol sydd wedi&#39;i hariannu&#39;n llawn.</p> <p>Dywedodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford: &quot;Dyma raglen wych sy&#39;n cryfhau un o&#39;n prif ddiwydiannau gan gadw pobl ifanc uchelgeisiol yng Nghymru a denu unigolion dawnus i&#39;n sector ariannol ar yr un pryd.</p> <p>&quot;Rwy&#39;n bl&ecirc;s iawn bod &pound;1 miliwn arall o arian yr Undeb Ewropeaidd yn cefnogi&#39;r estyniad hwn ac yn helpu i ariannu rhagor o gyfleoedd i bobl ifanc ddatblygu gyrfaoedd llewyrchus a llwyddiannus yma yng Nghymru.</p> <p>&quot;Dyma achos arall sy&#39;n dangos mor bwysig yw arian yr Undeb Ewropeaidd i Gymru, gan ategu ein cais i gael cyllid yn ei le o goffrau&#39;r Deyrnas Unedig ar &ocirc;l 2020 i roi hwb i economi Cymru.&quot;</p> <p>Caiff yr estyniad i&#39;r rhaglen ei ariannu hefyd gan fuddsoddiad gwerth &pound;1.4m gan y cwmn&iuml;au o&#39;r diwydiant yng Nghymru a fydd yn cymryd rhan ynddi.</p> <p>Dywedodd Sandra Busby, Rheolwr Gyfarwyddwr Fforwm Gwasanaethau Cyllid Cymru sy&#39;n arwain y Rhaglen: &quot;Mae Cymru&#39;n cystadlu gyda gweddill y byd am yr unigolion mwyaf addawol ym maes gwasanaethau ariannol a phroffesiynol.</p> <p>&quot;Yn hyn o beth, mae Rhaglen Graddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru wedi bod yn arf bwysig wrth gadw a denu graddedigion i Gymru, gan roi blas iddyn nhw o sut y gallan nhw greu gyrfa lewyrchus iddyn nhw eu hunain yn y maes.</p> <p>&quot;Mae graddedigion o Gymru, ac yn wir o bob cwr o&#39;r byd, yn cymryd rhan yn y rhaglen gan elwa ar y profiad sy&#39;n dod o weithio yn y prif sefydliadau tra hefyd yn astudio tuag at radd Meistr MSc mewn Rheolaeth Gwasanaethau Ariannol.</p> <p>&quot;Byddan nhw wedyn yn mynd yn eu blaenau i gael swyddi parhaol yn y sector yma yng Nghymru.</p> <p>&quot;Mae hyn yn dystiolaeth sy&#39;n profi bod y cynllun yn gweithio.</p> <p>&quot;Mae&rsquo;r penderfyniad hwn i ymestyn y cynllun am ddwy flynedd arall diolch i gyllid pellach gan yr Undeb Ewropeaidd yn gam cadarn a blaengar i economi Cymru.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5048/ 2017-02-23T00:00:00-00:00 Trelar Ifor Williams Trailers yn helpu dau o Ddenmarc i ennill un o ral&iuml;au caletaf y byd <p>Mae gwneuthurwyr trelars mwyaf Ewrop wedi helpu dau anturiwr dewr o Ddenmarc i sgrialu i fuddugoliaeth yn un o ral&iuml;au caletaf y byd.</p> <p>Jacob Glad ochr yn ochr &acirc;&rsquo;i ffrind a&rsquo;i gyd-yrrwr Philip Hansen oedd enillwyr cyffredinol y digwyddiad trawsgyfandirol enwog yn eu cerbyd pob tir pwerus, gan gwmpasu 2,000 o filltiroedd ar y tir caletaf ar y blaned o Sbaen i Senegal mewn record newydd o ychydig dros 58 awr.</p> <p>Roedd hynny er gwaethaf gorfod delio &acirc; th&acirc;n trydanol difrifol yng nghanol Diffeithwch y Sahara a wnaeth fygwth roi terfyn i&rsquo;w gobeithion o hyd yn oed orffen y rali.</p> <p>Yn gefnogaeth i&rsquo;r t&icirc;m trwy bob milltir arw oedd trelar fan bocs Ifor Williams Trailers wedi ei lwytho &acirc;&rsquo;r holl offer wrth gefn a chyflenwadau argyfwng hollbwysig.</p> <p>Roedd y trelar tir garw BV 106, wedi ei bacio &acirc; rhannau sb&acirc;r, offer a bwyd ar gyfer y ddau fentrus a&rsquo;u t&icirc;m cefnogi o bedwar, yn ddewis amlwg i Jacob 45 oed, sy&rsquo;n Brif Swyddog Gweithredol Glad Trading, dosbarthwr swyddogol Ifor Williams Trailers yn Nenmarc ers 2010.</p> <p>&ldquo;Mi wnes i ddewis y trelar am ei fod yn gadarn ac yn ddibynadwy - y math o ddibynadwyedd y mae Ifor Williams yn enwog amdano - ac mae hynny&rsquo;n hanfodol bwysig mewn rali mor anodd,&rdquo; meddai.</p> <p>Hwn oedd y pedwerydd tro i Jacob a Philip, sydd hefyd yn 45 oed ac sydd wrth ei fodd &acirc; ral&iuml;au eithafol, gymryd rhan yn y Rali Trawsgyfandirol.</p> <p>Yn nigwyddiad 2013 mi wnaethon nhw sbarduno eu hunain i&rsquo;r trydydd safle yn y dosbarth Car, gan ddod yn ail yn Rali 2014 ac ennill y gystadleuaeth yn 2015. Gwelodd eu hymgais ddiweddaraf nhw&rsquo;n ychwanegu buddugoliaeth yn yr un dosbarth at eu coron gyffredinol.</p> <p>Mi wnaeth dros 70 o gerbydau 4x4 a baratowyd yn arbennig ar ddwy a phedair olwyn gymryd rhan yn nigwyddiad 2017 gan danio eu ffordd o Almeria yn ne Sbaen ar 23 Ionawr, a chyrraedd Lac Rose, Dakar yn Senegal ar Chwefror 5.</p> <p>Mae&rsquo;r digwyddiad oddi ar y ffordd blynyddol wedi ei ddyfeisio yn arbennig fel taith antur ar gyfer modurwyr brwd.</p> <p>Mae llwybr y rali yn mynd drwy rai o&rsquo;r tirweddau mwyaf ysblennydd ym Moroco, Mauritania a Senegal, ac yn amrywio o dwyni tywod diddiwedd y Sahara i eangderau diffaith yr anialdiroedd arfordirol, llwybrau creigiog Mynyddoedd yr Atlas, a&rsquo;r safana isel.</p> <p>Yn ystod pob cymal o&rsquo;r rali, roedd y cystadleuwyr yn rasio yn erbyn y cloc ar gwrs oddi ar y ffordd gan ddefnyddio derbynwyr GPS i lywio ac ennill credydau drwy gyrraedd pwyntiau rheoli.</p> <p>Roedd Jacob yn gafael yn llyw bwystfil gyriant pedair olwyn nerthol y QT Wildcat, sydd &acirc; ffr&acirc;m a siasi wedi eu haddasu, ac a gafodd ei adeiladu gan gwmni Bowler yn y Deyrnas Unedig.</p> <p>Yng nghrombil y bwystfil y mae injan betrol Land Rover V8 4.4 litr &ndash; a oedd unwaith eto yn ddewis naturiol i Glad Trading, cwmni a ddechreuwyd gan Peer, tad Jacob, dros 40 mlynedd yn &ocirc;l ac sy&rsquo;n dal wedi ei lleoli yn Kalundborg ar ynys Seland, ac sydd hefyd yn un o ganolfannau gwasanaeth swyddogol ar gyfer cwmni Land Rover yn Nenmarc.</p> <p>Dywedodd Jacob: &ldquo;Mae gan y Wildcat QT injan sychedig iawn ac mae&rsquo;n rhaid cael tanc petrol 375 litr sy&rsquo;n golygu nad oes llawer o le y tu mewn i bob un o&rsquo;n darnau sb&acirc;r a&rsquo;r cyflenwadau eraill a dyna pam wnaethon ni fynd &acirc; threlar Ifor Williams gyda ni hefyd.</p> <p>&quot;Roedd y trelar yn cael ei dynnu gan Land Rover Discovery 4, sef ein cerbyd wrth gefn, a oedd yn cludo ein t&icirc;m cefnogi o bedwar gan gynnwys mecanic a&rsquo;n dyn camera swyddogol.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;r trelar yn newydd sbon ac fe&rsquo;i anfonwyd draw atom o ffatri Gogledd Cymru yng nghanol mis Rhagfyr.</p> <p>&ldquo;Ni wnaethon ni dreulio cyfanswm o 60 awr yn gosod addasiadau ar gyfer y rali, gan gynnwys gosod olwyn sb&acirc;r, goleuadau tu mewn a&rsquo;r tu allan yn ogystal &acirc; batri a generadur ar gyfer p&#373;er ychwanegol.</p> <p>&quot;Mae&rsquo;r rhain i gyd yn ffitio i mewn yn hwylus gan fod yna cryn dipyn o le yn y trelar, sydd dros saith metr sgw&acirc;r o ran gofod.&quot;</p> <p>Dywedodd Jacob: &ldquo;Mi wnaethon ni osod traciwr GPS hefyd er mwyn i ni allu dod o hyd iddo eto petai rhaid i ni ei adael ar &ocirc;l yn y diffeithwch am ba bynnag rheswm ond diolch byth, nid oedd rhaid i ni wneud hynny.&quot;</p> <p>Ychwanegodd: &ldquo;Aeth y rali gyfan yn dda iawn i ni ac ni ddaeth unrhyw anafiadau nac afiechydon i ran unrhyw aelod o&rsquo;r t&icirc;m.</p> <p>&ldquo;Weithiau rydych chi&rsquo;n mynd yn s&acirc;l drwy fwyta&rsquo;r pethau anghywir ond aethom &acirc;&rsquo;n holl bwyd sych ein hunain gyda ni yn y trelar.</p> <p>&ldquo;Perfformiodd y Wildcat yn dda iawn a&rsquo;r unig broblem wirioneddol a gawsom oedd t&acirc;n trydanol wrth i ni yrru trwy Anialwch y Sahara ym Mauritania.</p> <p>&quot;Er ein bod ni wedi gallu ei ddiffodd yn gyflym iawn, toddodd lawer o&rsquo;r gwifrau a oedd yn agos iawn at y tanc tanwydd.</p> <p>&ldquo;Er gwaethaf ein bod yng nghanol y diffeithwch, i wnaethon ni ddod o hyd i bentref bach lle&rsquo;r oedd rhywun yn gallu ei drwsio cyn i ni fynd ar ein ffordd unwaith eto.&rdquo;</p> <p>Dywedodd Jacob ynghyd ag amrywiaeth enfawr o dir, bu rhaid i&rsquo;r t&icirc;m ddelio &acirc; rhai newidiadau eithafol yn y tywydd.</p> <p>Pan ddechreuon nhw ym Moroco, roedd y tymheredd mor isel &acirc; minws pedwar gradd ar un cyfnod ym Mynyddoedd yr Atlas a bu rhaid iddynt yrru trwy 20cm o eira.</p> <p>&ldquo;Aethom drwy storm dywod yn y Sahara lle na allem weld pum metr o&rsquo;n blaenau ac yn nes ymlaen yn Senegal, roedd y tymheredd yn ystod y dydd yn 30-35C a oedd yn gwneud y modur yn boeth iawn a&rsquo;n gorfodi ni i haneru ein cyflymder am ychydig,</p> <p>&ldquo;Mi wnaethon ni newid ein dillad o ddillad isaf sg&iuml;o i siorts a chrysau T ar hyd y ffordd.</p> <p>&ldquo;Ar ddiwedd hyn i gyd, roeddem wrth ein boddau o fod yn fuddugwyr cyffredinol ac enillwyr y dosbarth Car ac roedd hi&rsquo;n wych cyrraedd Dakar lle&rsquo;r oedd modd i ni aros mewn gwesty pedair seren a mwynhau gwelyau gl&acirc;n a thoiledau gl&acirc;n am y tro cyntaf mewn pythefnos.</p> <p>&ldquo;Rydw i wrth fy modd&nbsp; &acirc;&rsquo;r ffordd y gwnaeth trelar Ifor Williams berfformio ac ymdopi gyda phob math o dir garw.</p> <p>&ldquo;Rydym wedi ei gludo n&ocirc;l i Ddenmarc erbyn hyn ac oherwydd yr holl waith rydym wedi ei wneud i&rsquo;w addasu ar gyfer y rali, hoffem ei ddefnyddio eto.</p> <p>&ldquo;Dydw i ddim yn si&#373;r a fyddwn ni&rsquo;n rhoi cynnig ar y gystadleuaeth Trawsgyfandirol eto ac efallai y byddwn yn dechrau chwilio am her arall gyda rali hir arall.</p> <p>&ldquo;Mae pobl wedi gofyn pam wnaethon ni ddal ati i wneud y gystadleuaeth Trawsgyfandirol mor bell i ffwrdd o wareiddiad gyda dim ond cawodydd oer a thoiledau gwael iawn ond mae&rsquo;n antur wych a gallwch ddychmygu pa fath o luniau sy&rsquo;n aros yn eich cof.&rdquo; &nbsp;</p> <p>Dywedodd Andrew Reece-Jones, Rheolwr Peirianneg Dylunio yn Ifor Williams Trailers: &ldquo;Mae Glad Trading yn ddosbarthwr uchel ei barch, felly roeddem yn falch iawn o glywed bod Jacob wedi dewis trelar BV106-6 i chwarae rhan mor hanfodol yn y rali yma.</p> <p>&ldquo;Fel mae&rsquo;n gwybod o&rsquo;i brofiad ei hun fel un o ddosbarthwyr Ifor Williams ers blynyddoedd lawer, fod y trelar yma yn un o&rsquo;n modelau mwyaf poblogaidd sy&rsquo;n cyfuno bod yn hawdd i&rsquo;w drin &acirc; gwneuthuriad cadarn &ndash; ac yn amlwg roedd galw mawr am hynny wrth iddo deithio ar hyd peth o&rsquo;r tir mwyaf garw ar wyneb y ddaear.</p> <p>&ldquo;Rydym wrth ein boddau fod y trelar wedi bod yn gymaint o fantais iddo a helpu ei d&icirc;m i fuddugoliaeth yn y digwyddiad hynod hwn.</p> <p>&ldquo;Roedd pawb n&ocirc;l fan hyn yng Ngogledd Cymru y tu &ocirc;l i D&icirc;m Glad bob cam o&rsquo;r ffordd ond roeddem yn gwbl hyderus na fyddai&rsquo;r trelar yn eu gadael nhw i lawr.&rdquo;</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5049/ 2017-02-23T00:00:00-00:00 Yr Arglwydd Wigley yn mynnu mwy na geiriau teg i Gymru ar fater Brexit <p>Mae arglwydd Plaid Cymru, Dafydd Wigley,&nbsp;wedi annog Llywodraeth y DG i brofi eu gonestrwydd trwy gefnogi gwelliant Plaid Cymru i Fesur Erthygl 50 yn seiliedig ar Bapur Gwyn Plaid Cymru-Llywodraeth Cymru ar y cyd, &lsquo;Sicrhau Dyfodol Cymru&rsquo;.</p> <p>Trwy weithio gyda Llywodraeth Cymru, mae Plaid Cymru wedi cyflwyno safbwynt clir, unedig a chryf yn y papur gwyn trawsbleidiol, gyda budd economaidd Cymru, ei swyddi a&rsquo;i bywoliaeth yn ganolog iddo.</p> <p>Mae arglwydd Plaid Cymru wedi cyflwyno gwelliant i&rsquo;w ystyried yn ystod Cyfnod Pwyllgor y Mesur, sydd yn galw am &ldquo;fynediad llawn a dilyffethair i&rsquo;r Farchnad Sengl Ewropeaidd&rdquo; llinell goch bwysicaf y papur gwyn.</p> <p>Wrth siarad yn ystod Ail Ddarlleniad Mesur Erthygl 50, dywedodd Dafydd Wigley: &ldquo;Mae Llywodraeth San Steffan wedi gwneud ymrwymiadau diamod dro ar &ocirc;l tro y buasent yn gwrando ar y gweinyddiaethau datganoledig wrth lunio eu cynlluniau Brexit.</p> <p>&quot;Hyd yma, nid ydym wedi gweld fawr ddim tystiolaeth o weld yr ymrwymiadau hyn yn dwyn ffrwyth.</p> <p>&ldquo;Mae ar Gymru angen mynediad llawn a dilyffethair i&rsquo;r Farchnad Sengl.</p> <p>&quot;Dyna sail y papur gwyn gwych a gynhyrchwyd gan Blaid Cymru a Llywodraeth Cymru, gyda chefnogaeth y Democratiaid Rhyddfrydol.</p> <p>&ldquo;O safbwynt Cymreig, mae dwy ran o dair o&rsquo;n hallforion gweithgynhyrchu yn mynd i wledydd yr UE.</p> <p>&quot;Gallai cwmn&iuml;au fel Ford, Airbus, Siemens a Toyota ddioddef ergydion trymion oherwydd rhwystrau tariff.</p> <p>&quot;Mae dau gant o gwmn&iuml;au Americanaidd a 50 o gwmn&iuml;au o Siapan wedi eu lleoli yng Nghymru er mwyn gwerthu i farchnadoedd yr UE.</p> <p>&quot;Bydd yr elfen strategol honno o bolisi diwydiannol yng Nghymru yn cael ei thanseilio gan Brexit caled.</p> <p>&ldquo;Mae ein sector amaethyddol yn wynebu heriau cyffelyb.</p> <p>&quot;Mae dros 90% o allforion cig eidion a chig oen a defaid yn mynd i farchnadoedd yr UE.</p> <p>Byddai unrhyw rwystrau tariff yn ergyd farwol i&rsquo;r Gymru wledig.</p> <p>&ldquo;Dan y teitl &lsquo;Sicrhau Dyfodol Cymru&rsquo;, mae ein papur gwyn yn galw am &lsquo;gyfranogi yn llawn yn y Farchnad Sengl&rsquo;.&nbsp;</p> <p>&quot;Buaswn yn annog y Llywodraeth i dderbyn gwelliannau i&rsquo;r perwyl hwnnw.</p> <p>&quot;&ldquo;Rhaid i Weinidogion Brexit yn awr roi gweithredoedd yn lle eu geiriau.&rdquo;</p> <p><strong>Llun: Yr Arglwydd&nbsp;Wigley</strong></p> <p>&nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5050/ 2017-02-23T00:00:00-00:00 &pound;800,000 i’r Geiriadur Eingl-Normaneg <p>Mae iaith Gwilym Goncwerwr wedi derbyn hwb sylweddol yn sgil cyhoeddi grant gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a&rsquo;r Dyniaethau i&rsquo;r Geiriadur Eingl-Normaneg ym Mhrifysgol Aberystwyth.</p> <p>Ffurf o Ffrangeg ddaeth i Brydain yn dilyn cwymp y Brenin Eingl-Sacsonaidd Harold yn 1066 yw Eingl-Normaneg a&rsquo;r iaith yn cael ei defnyddio&#39;n helaeth ym Mhrydain tan ddiwedd y bymthegfed ganrif - yr Oesoedd Canol hwyr.</p> <p>Mae ei dylanwad dal yn gryf heddiw gyda mwy na 50% o eiriau Saesneg cyfarwydd yn deillio o Eingl-Normaneg.</p> <p>Ymhlith y geiriau Saesneg sy&rsquo;n tarddu o Eingl-Normaneg ac sy&rsquo;n cael eu defnyddio ym maes coginio cyfoes mae &#39;soup&#39;, &#39;lettuce&#39;, &#39;pheasant&#39;, &#39;pastry&#39;, &#39;ginger&#39;, &#39;sauce&#39;, &#39;chestnut&#39; a &#39;mustard&#39;.</p> <p>Yn ei hanterth fe&#39;i defnyddiwyd yn eang fel iaith llenyddiaeth, masnach, y gyfraith, addysg a gweinyddiaeth a hynny ymhell cyn i Saesneg Canol ymddangos yn ystod y drydedd ganrif ar ddeg.</p> <p>Cyfieithwyd dogfennau megis y Magna Carta a chyfreithiau Gwilym Goncwerwr o&rsquo;r Lladin i&#39;r Eingl-Normaneg, a byddai&rsquo;r bardd John Gower, a oedd yn byw yn yr un cyfnod &acirc; Chaucer, yn ysgrifennu mewn Saesneg, Lladin ac Eingl-Normaneg.</p> <p>Nawr mae&rsquo;r Geiriadur Eingl-Normaneg sydd wedi ei leoli ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi derbyn grant ariannol pellach o ychydig dros &pound;800,000 gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a&#39;r Dyniaethau (AHRC).</p> <p>Mae&#39;r grant am gyfnod o bedair blynedd o fis Mawrth 2017 tan fis Chwefror 2021 ac mae&#39;n dilyn dyfarniadau tebyg gan yr AHRC yn 2008 a 2012.</p> <p>Cafodd golygiad cyntaf y Geiriadur Eingl-Normaneg ei gyhoeddi mewn cyfres o gyfrolau rhwng 1977 a 1992.</p> <p>Yna, yn 2001 sefydlwyd fersiwn ar-lein ac fe&#39;i datblygwyd gyda chymorth yr AHRC o dan arweiniad y diweddar Athro David Trotter.</p> <p>Erbyn hyn mae&rsquo;r Geiriadur wedi cyrraedd y llythyren Q, a bydd adran llythyren P yn cael ei chyhoeddi yn ddiweddarach yn y mis hwn.</p> <p>Bydd y grant diweddaraf hwn yn galluogi&#39;r t&icirc;m i ysgrifennu cofnodion newydd ar gyfer y llythrennau R ac S trwy ddadansoddi&rsquo;r eirfa mewn gweithiau Eingl-Normaneg, sydd yn fwy na 1,000 mewn nifer ar hyn o bryd, yn ogystal &acirc; deunydd newydd o olygiadau ac ymchwil newydd sy&rsquo;n parhau i gael eu hychwanegu.</p> <p>Bydd hefyd yn hwyluso trosglwyddiad y geiriadur i fod yn eiriadur hanesyddol, drwy ychwanegu cronoleg at yr holl gofnodion sy&#39;n dangos eu swyddogaeth yn natblygiad hanesyddol Ffrangeg a Saesneg yn yr Oesoedd Canol.</p> <p>Dywedodd Dr Geert De Wilde, Prif Ymchwilydd, Golygydd ac Arweinydd Prosiect y Geiriadur Eingl-Normaneg: &quot;Mae astudio Eingl-Normaneg yn hanfodol ar gyfer dealltwriaeth o ddiwylliant a chymdeithas ganoloesol ym Mhrydain ac yn rhan hanfodol o hanes yr iaith Saesneg.</p> <p>&quot;Rydym wrth ein bodd gyda chyhoeddiad yr AHRC i barhau i gefnogi t&icirc;m presennol y Geiriadur Eingl-Normaneg, a thrwy hynny astudiaeth o ieithyddiaeth ganoloesol a hanes iaith ym Mhrydain.</p> <p>&quot;Lle bynnag yr ydych yn edrych - croniclau hanesyddol, traethodau meddygol, cofnodion cyfreithiol - mae r&ocirc;l ganolog yr Eingl-Normaneg ym mywyd Prydain y Canol Oesoedd yn amlwg, ac mae datblygiad y geiriadur wedi bod yn allweddol wrth sefydlu&#39;r iaith fel un o brif dafodieithoedd Ffrangeg canoloesol yn gyffredinol.&rdquo;</p> <p>Dywedodd Dr Heather Pagan, Cyd-Ymchwilydd a Golygydd ar y Geiriadur Eingl-Normaneg (GEN): &quot;Bydd y dyfarniad hwn yn caniat&aacute;u i&#39;r t&icirc;m drawsnewid y GEN yn eiriadur cwbl hanesyddol a rhoi dyddiad i bob gair ac ystyr yn y geiriadur</p> <p>&quot;Bydd hyn yn arwain at ddarlun cliriach o&#39;r defnydd o&#39;r iaith ym Mhrydain y Canol Oesoedd yn ogystal &acirc; thaflu goleuni dros y berthynas gymhleth rhwng Saesneg, Ffrangeg a Lladin yn ystod y cyfnod hwn.</p> <p>&quot;Yn ogystal, byddwn yn estyn allan i archifau ledled Cymru er mwyn cael syniad ehangach o&#39;r dogfennau Eingl-Normaneg sydd wedi goroesi yng Nghymru, gyda&#39;r bwriad o ddeall yn well sut y byddai&rsquo;r iaith yn cael ei defnyddio gan y bobl oedd yn byw yng Nghymru.&quot;</p> <p>Yn 2011 dyfarnwyd gwobr y Prix Honor&eacute; Chav&eacute;e i&rsquo;r Geiriadur gan yr Acad&eacute;mie des Inscriptions et Belles-Lettres yn Ffrainc, ac mae&#39;r t&icirc;m yn gweithio&#39;n agos gyda geiriaduron Ffrangeg canoloesol yn Nancy, Ffrainc a Heidelberg yn yr Almaen, yn ogystal &acirc;&#39;r Oxford English Dictionary.</p> <p>Bydd y grant AHRC diweddaraf hefyd yn galluogi&#39;r t&icirc;m i hyrwyddo gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o&rsquo;r Eingl-Normaneg ymhlith y cyhoedd yn ehangach, nid yn unig drwy gyhoeddiadau a chynadleddau academaidd, ond hefyd drwy&rsquo;r cyfryngau cymdeithasol, blog ar yr Eingl-Normaneg a chyflwyniadau wedi&#39;u targedu at archifwyr, amgueddfeydd a chymdeithasau hanes lleol.</p> <p>Mae&rsquo;r Geiriadur Eingl-Normaneg ar gael ar-lein ynghyd &acirc; blog sy&#39;n rhoi sylwebaeth ar darddiad geiriau &ndash; ac mae&rsquo;r rhifyn diweddaraf a gyhoeddwyd ar 30 Ionawr 2017 yn trafod geiriau Cymraeg yn yr Eingl-Normaneg. Mae hefyd yn bosibl dilyn datblygiadau diweddaraf y prosiect ar Facebook a Twitter @ANDictionary.</p> <p><strong>Llun: T&icirc;m y Geiriadur Eingl-Normaneg: (chwith i&rsquo;r dde) Dr Geert De Wilde, Prif-Ymchwilydd, Golygydd ac Arweinydd Prosiect, Dr Megan Tiddeman, Cynorthwyydd Golygyddol Ol-Ddoethurol, a Dr Heather Pagan, Cyd-Ymchwilydd a Golygydd</strong></p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5054/ 2017-02-23T00:00:00-00:00 Disney yn f&ocirc;r o goch, gwyn a gwyrdd <p>Bydd pump o enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint yn perfformio mewn cyngerdd arbennig yn Disneyland Paris yn ystod penwythnos Cymreig i ddathlu G&#373;yl Ddewi rhwng 3 &ndash; 5 Mawrth.</p> <p>Y pump fydd yn teithio i Baris eleni fydd Beca Hogg o&rsquo;r Wyddgrug (7 oed), Rhys Lloyd Thomas o Lanrwst (8 oed), Alaw Evans o Bontyberem (16 oed), Siwan Mason o Lanfairpwll (16 oed) a Daniel Jones o Gaerdydd (16 oed). Yn ymuno gyda hwy allan yno bydd C&ocirc;r Aelwyd Waun Ddyfal, Caerdydd.</p> <p>Eleni am y tro cyntaf, bydd Disney yn cynnig gweithdy sioeau cerdd arbennig gydag arbenigwyr yn y maes fore Gwener, 3ydd o Fawrth.</p> <p>Mae&rsquo;r gweithdai yn rhan o gynllun Performing Arts OnStage Disney sy&rsquo;n rhoi cyfle i blant a phobl ifanc berfformio, cystadlu a mynychu gweithdai o&rsquo;r safon uchaf.</p> <p>Dyma fydd yr wythfed blwyddyn i gystadleuwyr yr Urdd gael teithio i Baris i berfformio yn y penwythnos Cymreig.</p> <p>Dywedodd cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, Aled Sion: &ldquo;Rydym yn hynod o falch o&rsquo;r bartneriaeth yr ydym wedi ei sefydlu gyda Disneyland Paris.</p> <p>&quot;Mae hwn yn gyfle gwych i&rsquo;r criw ifanc gyflwyno ein diwylliant unigryw Gymreig i gynulleidfa o bob cwr o&rsquo;r byd, ac i gael gweithdy sioeau cerdd gydag arbenigwyr o&rsquo;r Maes &ndash; profiad na wn&acirc;nt fyth ei anghofio.&rdquo;</p> <p>Ychwanegodd Peter Welch Is-Lywydd Masnachol Disney Destinations International: &ldquo;Rydym eleni yn falch o gynnig profiadau newydd i enillwyr yr Urdd yn ystod ein dathliadau G&#373;yl Ddewi trwy ein rhaglen Perfoming Arts OnStage Disney.</p> <p>&ldquo;Fel Cymro fy hunan, mae&rsquo;r &#372;yl Gymreig yn ddigwyddiad yr ydym yn falch iawn ohono gan ei fod yn arddangos diwylliant Cymreig i&rsquo;n gwesteion rhyngwladol.</p> <p>&quot;Rydyn hefyd yn ffodus iawn o&rsquo;n perthynas gyda&rsquo;r Urdd sy&rsquo;n gallu cynnig perfformwyr o&rsquo;r safon uchaf i ni.</p> <p>&quot;A chan fod y t&acirc;n gwyllt uwchben Palas y Dywysoges Drwm ei Chwsg hefyd ar thema g&#373;yl Ddewi, mae wir yn benwythnos gwych i ymweld &acirc; Disneyland Paris.&rdquo; &nbsp;</p> <p><strong>Llun: &nbsp;Daniel, Alaw a Beca gyda chynrychiolydd o Dineyland Paris</strong>&nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5055/ 2017-02-23T00:00:00-00:00 C&ocirc;r chwedlonol yn cyflwyno Cyngerdd G&#373;yl Ddewi ym mhrif ddinas corawl y byd <p>Bydd canolfan glodforir fel prif ddinas canu corawl y byd yn cyflwyno Cyngerdd G&#373;yl Ddewi syfrdanol yn amlygu c&ocirc;r byd-enwog C&ocirc;r Meibion y Rhos.</p> <p>Cynhelir y cyngerdd yn theatr y Stiwt, adeiladwyd yn Rhosllannnerchrugog ger Wrecsam yn y 1920au diolch i ymdrechion glew gl&ouml;wyr pentref mwyaf Cymru.</p> <p>Y Stiwt yw cartref y c&ocirc;r chwedlonol ddathlodd ei benblwydd yn 125 llynnedd. Mae&rsquo;r c&ocirc;r yn h&#375;n hyd yn oed na&rsquo;r Ganolfan oedd yn 90 oed yn 2016.</p> <p>Daeth y Stiwt yn eicon celfyddydol ers ei achub rhag ei ddymchwel yn 1999 diolch i&rsquo;r farn boblogaidd.</p> <p>Daeth y theatr i fod yn gartref i dri o&rsquo;r chwech c&ocirc;r o&rsquo;r radd uchaf sy&rsquo;n hannu o&rsquo;r pentref, gan gynnwys C&ocirc;r Meibion y Rhos fydd yn serennu yn&nbsp;y cyngerdd i ddathlu ddydd Nawdd Sant Cymru ar nos Wener Mawrth 3ydd.</p> <p>Dywedodd Geraint Phillips, ysgrifennydd y C&ocirc;r:&nbsp;&ldquo;Bydd c&ocirc;r enwog y Sireniaid hefyd yn rhannu&rsquo;r llwyfan ynghyd &acirc; nifer o s&ecirc;r C&ocirc;r Ieuenctid Sir Wrecsam.</p> <p>&ldquo;Rydym wedi trefnu cyngerdd i ddathlu Gwyl Ddewi ers sawl blwyddyn bellach a chan mai yma rydym yn ymarfer yn wythnosol rydym yn ei gynnal yn y Stiwt sy&rsquo;n ganolfan atmosfferaidd.</p> <p>&ldquo;Wrth gwrs, nid ni yw&rsquo;r unig g&ocirc;r i ymgartrefu yn y Stiwt. Mae chwech c&ocirc;r yn y cyffiniau gan gynnwys tri ch&ocirc;r meibion, dau g&ocirc;r cymysg ac un c&ocirc;r marched.</p> <p>&quot;Mae hanner y corau yn ymarfer yn y Stiwt ac felly gellir hawlio mai dyma ganolfan canu corawl y byd!</p> <p>&ldquo;Mae traddodiad cryf o ganu corawl yn y Rhos, diolch i dreftadaeth glofaol a chapeli&rsquo;r ardal.&rdquo;</p> <p>Cychwynwyd y c&ocirc;r yn 1891, ac mae hanes yn adnabyddus i ychydig o&rsquo;r aelodau ei bod yn arferiad gan y glowyr i ganu ar diwedd shift wrth esgyn yn y gaets. Roedd y sain cyfoethog i&rsquo;w glywed yn codi o berfeddion y ddaear a gwae unrhyw un feiddio agor y giat cyn iddynt orffen.</p> <p>Mae&rsquo;r agosrwydd yna wedi creu c&ocirc;r arswydus mewn cystadleuthau ac ychwanegodd Geraint: &ldquo;Mae&rsquo;r c&ocirc;r bellach wedi ennill canmoliaeth&nbsp; cenedlaethol a byd eang.</p> <p>&quot;Enillwyd y wobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru sawl gwaith&nbsp;ac hefyd yn Eisteddfod Rhyngwladol&nbsp;Llangollen.</p> <p>&quot;Maent wedi ennill cystadleuaeth C&ocirc;r Radio&rsquo;r BBC ddwy waith ac wedi llwyddo yng Ngwyl Gorawl&nbsp;Cymreig HTV a&rsquo;r wobr aur am y c&ocirc;r gorau yng ngwyl Gerdd Glamer, Swisdir wedi iddynt guro 112 c&ocirc;r arall.</p> <p>&quot;Rydym yn edrych ymlaen at gyngerdd G&#373;yl Ddewi yn y Stiwt gan mai dyma&rsquo;r cyngerdd mwyaf lleol rydym yn ei gynnal.</p> <p>&quot;Yn &ocirc;l yr arfer bydd naws Gymreig gadarn&nbsp; i&rsquo;r rhaglen&nbsp;dan faton ein harweinydd James Llywelyn Jones.</p> <p>Dywedodd Gareth Lloyd, aelod o Fwrdd y Stiwt: &ldquo;Mae&rsquo;r traddodiad cerddorol yma yn y Rhos yn rhyfeddol a dwi&rsquo;n amau oes unrhyw le arall yn y byd sydd a chymaint o dalent.</p> <p>&quot;Y cartref ysbrydol yw&rsquo;r Stiwt adeiladwyd gan y glowyr yn n union fel y traddodiad corawl. Mae wedi goresgyn diwedd y diwidiant glofaol ac yn gryfed ac erioed.</p> <p>&quot;Y rhwymun cymunedol hwn sy&rsquo;n cynnal y Stiwt ac rydym yn ran hanfodol o&rsquo;r gymuned gyda rhaglen gyffroes ac amrywiol a gweithgaredddau wythnosol.&ldquo;</p> <p>Maent yn amrywio o ddawns I gadw&rsquo;n heini ac ystod o raglenni addysgol I oedolion ynghyd &acirc; chlwb ffilmiau a gweithgareddau a fferformiadau yn amrywio o ddrama Ii wreslo.</p> <p>Yn ymddangos fel gwesteion y C&ocirc;r fydd c&ocirc;r enwog y Seieniaid ffurfiwyd yn 1990 gan yr arweinydd nodedig Jean Stanley Jones, sy&rsquo;n enog am eu sain unigryw ac am hybu cerddoriaeth Gymraeg&nbsp;cyfoes.</p> <p>Maent yn enillwyr Prydeinig a rhyngwladol ac wedi ennill mewn cystadlaethau corawl yn Budapest, Cork, Riva del, Elgar Festival, Worcester, a Ch&ocirc;r y Corau Newcastle-upon-Tyne, Freckleton a Peterborough.</p> <p>Yn 2011 sgubwyd pawb a phopeth o&rsquo;u blaen&nbsp;yng Ng&#373;yl Goral Gogledd Iwerddon gan ennill pedair gwobr gyntaf a&rsquo;r wobr arobryn&nbsp;a C&ocirc;r y Corau.</p> <p>&nbsp;Gartref cawsont lwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi ac maent wedi ennill cystadleuaeth Corau Cymysg Llangollen ddwy waith a hwy oedd y c&ocirc;r cyntaf o Gymru i ennill Tlws C&ocirc;r&nbsp;y Byd. Mae&rsquo;r Seireniaid wedi canu&nbsp; yn y DU ac yn Ewrop gyda Lesley Garrett, Sir Bryn Terfel, Rebecca Evans, Dennis O&rsquo;Neill, Catrin Finch a Philip Madoc.</p> <p>Mae&rsquo;r Stiwt yn gartref I theatr 490 sedd gyda bwa proseniwm tri man hyblyg ar gyfer gweithgareddau amrywiol.&nbsp; Agorwyd ar 25ain Medi 1926 ac fe&rsquo;I ail-agorwyd&nbsp; yn dilyn ei ail wampio yn 1999.&nbsp; Llynedd dathlwyd penblwydd y theatr yn 90 oed. Mae&rsquo;r Stiwt yn elusen cofrestredig wedi ei gynnal gan Ymddiriedolaeth Gelfyddydol y Stiwt.</p> <p>Bydd&nbsp; y Cyngerdd Gwyl Ddewi yn cychwyn am 7 o&lsquo;r gloch. Mae tocynnau ar werth am &pound;10, myfyrwyr &pound;5 I rchebu tocynnau neu am fwy o wybodaeth cysylltwch &agrave;&rsquo;r Stiwt ar 01978 841300 neu ewch i&nbsp;<a href="http://www.stiwt.com">http://www.stiwt.com</a></p> <p>Llun: Gareth Lloyd</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5045/ 2017-02-22T00:00:00-00:00 Sianel newydd i'r Alban, briwsion i Gymru - angen datganoli darlledu <p>Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i&#39;r newyddion y bydd gan yr Alban sianel deledu newydd a ddarperir gan y BBC.</p> <p>Ddechrau&#39;r flwyddyn, galwodd y mudiad am ddatganoli darlledu i Gymru gan ddadlau y byddai modd sefydlu rhagor o sianeli teledu a gorsafoedd radio Gymraeg wedi i&#39;r cyfrifoldeb symud i&#39;r Cynulliad.</p> <p>Dywedodd Heledd Gwyndaf, cadeirydd Cymdeithas yr Iaith: &nbsp;&quot;Mae yna sianel newydd i&#39;r Alban, a dim ond briwsion i ni yng Nghymru.</p> <p>&quot;Mae&#39;r BBC yn ceisio traflyncu S4C ac wedi cynorthwyo&#39;r Llywodraeth Geidwadol i dorri ein hunig sianel deledu Gymraeg.</p> <p>&quot;Chawn ni ddim tegwch i&#39;r Gymraeg na Chymru os yw darlledu yn parhau i gael ei reoli gan Lundain, mae&#39;n bryd datganoli darlledu.</p> <p>&quot;Yn dilyn y newyddion yma, mae&#39;n debyg y bydd mwy a mwy o bobl yn ymuno &acirc;&#39;n hymgyrch i wrthod talu&#39;r ffi drwydded.&quot;&nbsp;</p> <p><strong>Llun: Heledd Gwyndaf</strong></p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5046/ 2017-02-22T00:00:00-00:00 Entrepreneur o Tsieina yn agor dwy siop newydd yng Nghymru <p>Mae entrepreneur o Tsieina sydd y tu &ocirc;l i&rsquo;r cwmni&nbsp;Flooring REPUBLIC,&nbsp;i agor dwy siop arall yng Nghymru eleni ac yn trafod gyda Llywodraeth Cymru ynghylch sefydlu canolfan weithgynhyrchu a hyfforddi yng Nghymru o bosibl.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Mae&rsquo;r newyddion a gyhoeddwyd heddiw yn Tsieina yn dilyn cyfarfod yn Shanghai rhwng Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates a Bobby Zhou, Prif Swyddog Gweithredol Anbo Holdings, busnes cyfanwerthu a manwerthu sy&rsquo;n arbenigo mewn lloriau pren soled ac artiffisial.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Yn y DU mae&rsquo;r cwmni&rsquo;n gweithredu o dan y brand manwerthu Flooring REPUBLIC sydd &acirc; chwech o siopau yn ne Cymru eisoes ac sy&rsquo;n cyflogi ugain o bobl.&nbsp;</p> <p>Bydd y siop newydd ym Mhen-y-Bont a&rsquo;r llall o bosib yng ngogledd Cymru.&nbsp;</p> <p>Meddai Ken Skates, sy&rsquo;n arwain y daith fasnach i Tsieina i gryfhau ymhellach y cysylltiadau masnach ac allforio rhwng y ddwy wlad: &ldquo;Mae Anbo, a sefydlwyd yn y DU ddeng mlynedd yn &ocirc;l gan yr entrepreneur Bobby Zhou, yn llwyddiant mawr.&nbsp;</p> <p>&quot;Ers y dechrau, mae&rsquo;r busnes wedi ffynnu ac wedi gweld cynnydd o 15% ar gyfartaledd mewn trosiant, a rhagwelir y bydd trosiant o &pound;16 miliwn eleni.</p> <p>&ldquo;Mae Llywodraeth Cymru wedi cydweithio&rsquo;n agos ag Anbo Holdings yn Tsieina ac yng Nghymru ac mae&rsquo;r cymorth hwn wedi helpu&rsquo;r busnes i ehangu a chynyddu ei &ocirc;l troed yng Nghymru.</p> <p>&quot;Roeddwn yn arbennig o falch o glywed bod eu siopau yng Nghymru ymysg y rhai mwyaf poblogaidd yn y DU, o ganlyniad i waith caled a brwdfrydedd ei staff.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;r newyddion, a gafodd ei gadarnhau heddiw, bod dwy siop newydd arall i agor yng Nghymru yn newyddion rhagorol, tra bo&rsquo;r trafodaethau ar y gweill ar y posibilrwydd y bydd Flooring REPUBLIC yn agor canolfan weithgynhyrchu a hyfforddi newydd yng Nghymru.&rdquo;</p> <p>Meddai Bobby Zhou: &ldquo;Mae ein siopau yng Nghymru ymysg y rhai mwyaf llwyddiannus ledled y wlad, ac rydym wedi gwerthu llawer mwy na&rsquo;r disgwyl yng Nghymru.</p> <p>&ldquo;Gwnaethom benderfyniad i ehangu yng Nghymru oherwydd y seilwaith gwych, staff gweithgar a&rsquo;r croeso cynnes.</p> <p>&quot;Mae&rsquo;r byd busnes yma wedi creu argraff arnom, pa mor rhwydd yw gwneud pethau, ac yn fwy na dim fod ein pobl yma yng Nghymru yn gweithio&rsquo;n galed ac yn deall ein hawydd i ofalu am y cwsmer &ndash; sy&rsquo;n ganolog i frand Flooring Republic.</p> <p>&ldquo;Mae Llywodraeth Cymru wedi helpu llawer drwy ddod o hyd i safleoedd addas ac wedi rhoi cyngor ar ardaloedd i ehangu.</p> <p>&quot;Un o&rsquo;n prif feysydd datblygu yw cyflwyno cynllun prentisiaeth sy&rsquo;n cael ei drafod ar hyn o bryd gyda Llywodraeth Cymru.&rdquo; &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5047/ 2017-02-22T00:00:00-00:00 Gwaith i ddechrau ar Ganolfan Forol Porthcawl <p>Bydd Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth yn cyhoeddi heddiw bod datblygiad amlwg ym Mhorthcawl wedi cymeryd cam arall ymlaen wedi derbyn cadarnh&acirc;d o &pound;2.1 miliwn o gyllid yr UE.&nbsp;</p> <p>Mae Canolfan Forol Porthcawl, sy&rsquo;n werth &pound;5.5 miliwn yn rhan o&rsquo;r rhaglen Cyrchfannau Denu Twristiaid sy&rsquo;n anelu at greu 11 o gyrchfannau eraill y mae&rsquo;n rhaid ymweld &acirc; hwy ledled Cymru.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Hefyd, gydag arian y Loteri Fawr, Llywodraeth Cymru, ag arian y sector preifat a&rsquo;r trydydd sector, mae&rsquo;r Ganolfan Forol yn gam cyntaf ar gyfer rhaglen Buddsoddi ym&nbsp; Mhorthcawl sy&rsquo;n anelu at drawsnewid Porthcawl yn gyrchfan bwysig o safon uchel yng Nghymru fydd yn denu ymwelwyr newydd i&rsquo;r ardal.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Mae gan y datblygiad y potensial i greu 55 o swyddi yn ogystal &acirc; chefnogi swyddi yn ystod y cyfnod adeiladu, gan ddapraru cyfleoedd am swyddi i bobl leol.&nbsp;</p> <p>Meddai&rsquo;r Gweinidog: &ldquo;Yr arfordir yw Pwynt Gwerthu Unigryw y sir, a dyma pam y mae mwyafrif yr ymwelwyr yn dod i&rsquo;r ardal.&nbsp; Ond i ddenu mwy o ymwelwyr i&rsquo;r ardal, mae angen inni ddaprau mwy o gyfleusterau a gwasanaethau arbennig i breswylwyr ac ymwelwyr.</p> <p>&quot;Bydd Canolfan Forol Porthcawl yn cyflawni&rsquo;r nod hwn drwy ddarparu atyniad cyffrous ac arloesol i deuluoedd drwy&rsquo;r flwyddyn ar lan y m&ocirc;r.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Ein nod trwy&rsquo;r rhaglen Cyrchfannau Denu Twristiaeth yw canolbwyntio ein hymdrechion a&rsquo;n buddsoddiadau ar brosiectau allweddol ym mhob rhanbarth fel ein bod yn cael effaith wirioneddol ar broffil Cymru yn y farchnad gystadleuol ryngwladol hon.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&ldquo;Mae Canolfan Ddarganfod a Gwyddoniaeth yr Arfordir Seaquest yn brosiect cyffrous iawn fydd yn ysbrydoli pobl ifanc i ymddiddori mewn gwyddoniaeth ac ystyried gyrfaoedd ym myd gwyddoniaeth.</p> <p>&quot;Llongyfarchiadau i bawb fu&rsquo;n rhan o ddatblygu&rsquo;r prosiect at y pwynt hwn ac rwy&rsquo;n dymuno&rsquo;r gorau ichi.&rdquo;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Wrth groesawu&rsquo;r penderyfniad, dywedodd Mike Clarke, cadeirydd Cwmni Buddiannau Cymunedol Harbwr Porthcawl:&nbsp; &ldquo;Mae&rsquo;n amhosibl i ddisgrifio&rsquo;n llawn pa mor gyffrous a balch y mae t&icirc;m&nbsp; Porthcawl Harbourside CIC o dderbyn y caniat&acirc;d i fynd ymlaen &acirc;&rsquo;r prosiect hwn.</p> <p>&quot;Dyma ddangos hyder mawr yn ein t&icirc;m ac yng nghymuned Porthcawl.</p> <p>&quot;Rydym yn credu bod hwn y prosiect twristiaeth mwyaf yn y DU o bosib i gael ei arwain gan y gymuned, ac rydym bellach yn gallu cynnig tendr ar gyfer yr adeiladu a dechrau ar y prosiect.&rdquo; &nbsp;</p> <p>Bydd y gwaith adeiladu ar y Ganolfan Forol yn dechrau yn nghanol 2017.&nbsp;</p> <p>Dros y bum mlynedd nesaf, bydd y rhaglen Cyrchfannau Denu Twristiaid yn gweld dros &pound;85 miliwn o o arian yr UE, Llywodraeth Cymru ac arian Preifat ac Elusennol yn cael ei fuddsoddi mewn prosiectau twristiaeth ledled Cymru. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5039/ 2017-02-21T00:00:00-00:00 Mapio ein lleoedd arbennig yng Nghymru <p>Gall pobl yn awr &lsquo;gerdded&rsquo; rhai o lwybrau eiconig Cymru o gysur eu cadair freichiau wedi i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) gydweithio &acirc; Google i ychwanegu ein safleoedd arbennig i Google Street View.</p> <p>Mae&rsquo;r rhain yn rhoi golygfa banoramig 360o, fel y gall unrhyw un sydd &acirc; mynediad i&rsquo;r we &lsquo;gerdded&rsquo; y llwybrau&rsquo;n rhithiol drwy ddefnyddio Street View ar Google Maps.</p> <p>Mae&rsquo;r prosiect yn rhan o ymrwymiad CNC i helpu mwy o bobl i fod yn actif ac i fwynhau&rsquo;r awyr agored.</p> <p>Dywedodd Max Stokes, Swyddog Cynllunio Cyfoeth Naturiol Cymru: &ldquo;Rydym ni&rsquo;n gofalu ar &ocirc;l nifer fawr o safleoedd ar draws Cymru lle gall pobl fynd i redeg, i gerdded ac i feicio mynydd.</p> <p>&ldquo;Mae lansio&rsquo;r mapiau digidol gyda Google yn golygu y gallwn ni&rsquo;n awr arddangos y lleoedd arbennig hyn ar lwyfan byd-eang.</p> <p>&ldquo;Rydym ni&rsquo;n gobeithio y bydd y profiad &lsquo;warden rhithwir&rsquo; yn annog mwy o bobl i fynd allan ac i fwynhau&rsquo;r awyr agored.&rdquo;</p> <p>Mae&rsquo;r mapiau&rsquo;n cynnwys teithiau ar hyd llwybrau bordiau Cors Caron, trwy Warchodfa Natur&nbsp; Dyfi Ynyslas ac o amgylch ardal o raeadrau hardd ym Mannau Brycheiniog.</p> <p>Ac fe gafodd hyn oll ei gwblhau gan staff CNC a wirfoddolodd i gymryd rhan.</p> <p>Dywedodd Max Stokes ymhellach: &ldquo;Bu dros 60 aelod o staff yn cerdded dros 40 llwybr unigol gyda&rsquo;r Street View Trekker.</p> <p>&ldquo;Gwisgwyd y camera fel pecyn ar eu cefnau fel ein bod yn gallu cipio llwybrau y gellir ond cael mynediad atynt ar droed.</p> <p>&ldquo;Eu brwdfrydedd nhw oedd yn allweddol i lwyddiant y prosiect.&rdquo;</p> <p>Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y prosiect, a rhestr lawn o&rsquo;r safleoedd sydd wedi&rsquo;u mapio, ar flog Max ar wefan CNC.</p> <p>Gellir dod o hyd i&rsquo;r mapiau digidol ar Google Maps.</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5040/ 2017-02-21T00:00:00-00:00 Galw am strategaeth i greu cysylltiadau &acirc;’r diaspora Cymreig <p>MAE gr&#373;p trawsbleidiol o Aelodau Cynulliad yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddatblygu strategaeth glir i gysylltu &acirc;&rsquo;r diaspora Cymreig.</p> <p>Mae gr&#373;p trawsbleidiol Cymru Rhyngwladol yn dymuno gweld camau pellach i gysylltu Cymru &acirc; chymunedau ac unigolion dramor sydd naill ai &acirc; gwreiddiau yng Nghymru neu gysylltiadau &acirc; Chymru, er mwyn creu rhwydwaith byd-eang i hyrwyddo Cymru ar lefel economaidd a diwylliannol.</p> <p>Yn &ocirc;l cadeirydd y gr&#373;p, Rhun ap Iorwerth AC: &ldquo;Fel cenedl, nid ydym wedi bod yn ddigon strategol nac yn ddigon penderfynol i fanteisio ar y diaspora Cymreig.</p> <p>&ldquo;Yn ogystal &acirc; chreu cysylltiadau &acirc;&rsquo;r rheini sydd &acirc;&rsquo;u gwreiddiau yng Nghymru, fe ddylem fod yn gwneud mwy i fanteisio ar ewyllys da amrywiaeth eang o bobl dramor, fel cyn-fyfyrwyr prifysgolion Cymru a busnesau sydd wedi gweithio &acirc; chwmn&iuml;au o Gymru, neu&rsquo;r rheini sy&rsquo;n ymddiddori yn niwylliant Cymru.</p> <p>&ldquo;Byddaf yn ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a&rsquo;r Seilwaith i holi sut y mae&rsquo;r Llywodraeth yn bwriadu datblygu strategaeth i Gymru er mwyn creu cysylltiadau rhyngwladol.&rdquo;</p> <p>Trafododd y gr&#373;p y gwaith rhagweithiol y mae llywodraethau Iwerddon a&rsquo;r Alban yn ei wneud i greu cysylltiadau &acirc;&rsquo;u diaspora hwythau ledled y byd.</p> <p>Meddai Jenny Scott, cyfarwyddwr British Council Cymru, sy&rsquo;n darparu cefnogaeth i&rsquo;r gr&#373;p trawsbleidiol: &ldquo;Gall Cymru ddefnyddio&rsquo;i harbenigedd a&rsquo;i chysylltiadau sydd wedi&rsquo;u creu drwy addysg, y celfyddydau a chwaraeon i feithrin ei ph&#373;er meddal ledled y byd, a gall ei diaspora chwarae rhan bwysig yn y gwaith o adeiladu cysylltiadau rhyngwladol.&rdquo;</p> <p>Ffurfiwyd gr&#373;p trawsbleidiol Cymru Rhyngwladol er mwyn helpu i ddatblygu syniadau ar hyrwyddo Cymru a chysylltiadau rhyngwladol y Cynulliad.</p> <p>Cynhaliwyd cyfarfod diwethaf y gr&#373;p ar 14 Chwefror.</p> <p><strong>Llun:&nbsp;Rhun ap Iorwerth AC</strong></p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5041/ 2017-02-21T00:00:00-00:00